Direct naar de content

Begroting Stichtse Vecht 2024 in evenwicht ondanks financiële onzekerheden

De gemeente Stichtse Vecht presenteert haar huishoudboekje voor het komende jaar met daarin alle inkomsten en uitgaven. Ook de gemeente heeft te maken met hogere kosten door inflatie en stijgende rente. Voor de jaren 2024 en 2025 is het gelukt om een begroting te presenteren waarbij de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Hiervoor is helaas wel een verhoging van de onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing nodig.

Het college van burgemeester en wethouders wil verder bouwen aan een stevige basis en kiest voor realistische doelen bij de grootste uitdagingen van de gemeente. Het college richt zich vooral op het versnellen van de woningbouw, duurzaamheid, passende hulp en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben en het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Wonen en leefbaarheid
Voor het versnellen van de woningbouw wordt geld vrijgemaakt voor extra medewerkers. Daarnaast komt er een plan voor onderwijshuisvesting. Een ander belangrijk onderwerp is duurzaamheid, waarbij gewerkt wordt met een uitvoeringsprogramma. Verder kiest de gemeente voor een nadere uitwerking van de Omgevingsvisie Stichtse Vecht, door het opstellen van omgevingsprogramma’s of gebiedsvisies met aandacht voor wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit. En we werken aan het uitvoeringsprogramma vitaal platteland.

Ondersteuning
Passende hulp en ondersteuning blijft voor het college van groot belang. Dit doen we door meer in te zetten op preventie, vroegtijdige signalering en snelle zorg thuis. Deze werkwijze voorkomt langdurige zorg tegen hoge kosten. Om de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning meer passend te maken en te vernieuwen is extra geld gereserveerd.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Hugo Zelders,
tel. 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.