Direct naar de content

Beheer dorpshuizen en wijkcentra in Stichtse Vecht

Het college heeft 14 april 2020 besloten om de strategische koers dorpshuizen en wijkcentra vast te stellen en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Het college van Stichtse Vecht hecht aan sterke en vitale wijken, kernen en dorpen, waarbij zij de belangrijke positie van dorpshuizen, wijkcentra en vergelijkbare ontmoetingsplekken in de sociaal-maatschappelijke structuur waardeert en erkent. Door het vaststellen van het nieuwe beleidskader ontstaat er ook ruimte voor nieuwe initiatieven die ten goede van de maatschappij komen.

Wethouder Klomps: “Als college vinden we het belangrijk dat de dorpshuizen en wijkcentra blijven bestaan. Ze staan centraal in het behoud van de vitaliteit van onze kernen. Het is belangrijk dat inwoners een plek hebben om elkaar te ontmoeten en zelf initiatieven kunnen ontplooien. Door de budgetten slim in te zetten, ontstaat er meer ruimte voor initiatieven die de sociale cohesie versterken.”

De strategische koers geeft kaders om de exploitatie, het beheer en het eigendom van dorpshuizen te harmoniseren en te optimaliseren. Daarnaast biedt de strategische koers meer ruimte voor zelfbeheer en zelfsturing voor de dorpshuizen en wijkcentra. Op deze manier wil de gemeente deze belangrijke multifunctionele ontmoetingsruimten veilig stellen voor de toekomst en de beschikbare middelen zo eerlijk mogelijk verdelen. Ook biedt de strategische koers ruimte voor nieuwe initiatieven die aan de definitie en de criteria voor dorpshuizen en wijkcentra voldoen.

Wat verandert er?
In het kader van het gelijkheidsbeginsel is er afgesproken de dorpshuizen en wijkcentra in de hele gemeente gelijk te behandelen. Er komt een vast basisbedrag. Hiervan hoeft geen huur meer betaald te worden. Er wordt geen geld meer beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld energie, personeel, schoonmaakkosten, afschrijving inventaris etc. Er komt een mogelijkheid dat de gebruikers van de dorpshuizen en wijkcentra de ruimtes en het gebouw zelf gaan onderhouden. Door het inzetten van vrijwilligers en/of lokale ondernemers kan dit financieel voordeel opleveren waarbij het restant weer ten goede komt van het dorpshuizen en/of wijkcentrum. Hiervoor kan aanspraak gemaakt worden op de bestaande onderhoudsbudgetten. De dorpshuizen worden daarnaast verduurzaamd en het voordeel in energielasten komt ten gunste van de exploitatie. Deze afspraken worden vastgelegd in een gebruikersovereenkomst.

Het jaar 2020 wordt als overgangsjaar gezien om de nieuwe koers samen met de verschillende dorpshuizen en wijkcentra in te voeren. Stichtse Vecht zal per dorpshuis en/of wijkcentrum bekijken welke afspraken per locatie nodig zijn om de overgang soepel te laten verlopen.