Direct naar de content

College geeft ruimte voor woningbouw Nieuwer ter Aa

Het college van B&W van Stichtse Vecht stemt in met het vooroverlegplan voor woningbouw in Nieuwer Ter Aa. Met dit principebesluit kunnen initiatiefnemers verder met hun plannen om woningen te bouwen ten zuid oosten van het dorp. Het besluit is de eerste stap voor woningbouw buiten de zogenaamde ‘rode contour’ in het buitengebied van de gemeente.

Volgens de initiatiefnemers draagt de bouw van een kleine, duurzame wijk bij aan de vitaliteit van Nieuwer ter Aa. De vraag naar woningen is groot en nieuwe woningen zorgen voor de broodnodige doorstroming op de woningmarkt. Ouderen kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven en geven zo ook starters en gezinnen de mogelijkheid in Nieuwer ter Aa te wonen. Nu moeten inwoners uit het dorp doordat hun leefomstandigheden veranderen, vaak ongewenst het dorp verlaten. Wanneer ze blijven, blijft ook de sociale onderlinge samenhang in het dorp in stand.

Vergunningsaanvraag
Met het principebesluit kunnen de initiatiefnemers hun plannen verder uitwerken en een formele bestemmingswijziging met onderbouwing indienen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de toekenning daarvan. Zij namen eerder, mede naar aanleiding van dit initiatief, een motie aan om de mogelijkheden voor uitbreiding van kleine kernen in het kader van de vitaliteit en leefbaarheid verder te onderzoeken.

Ruimte in omgevingsvisie
In het kader van de Omgevingsvisie 2020 werkt de provincie Utrecht aan ruimte voor uitbreidingslocaties van kernen waarbij de verantwoordelijkheid voor uitbreidingen verder bij de gemeenten wordt gelegd. De provincie heeft in de ontwerp Omgevingsverordening een afwegingskader opgenomen waarbij het er op neerkomt dat (kleine) kernen ruimte krijgen voor uitbreidingen buiten de rode contour tot 50 woningen. De uitbreiding moet bijdragen aan de lokale vitaliteit en passen bij de aard en omvang van de kern. Het is aan gemeenten en initiatiefnemers om de noodzaak te onderbouwen en een locatie aan te dragen.