Direct naar de content

Extra inzet op begeleiding naar werk en participatie

Actieplan Stichtse Vecht Werkt!

Het college vindt dat er te veel mensen nog aan de zijlijn staan en wil investeren om hen mee te kunnen laten doen. Bij de toetreding van de PvdA tot de coalitie op 5 maart jl. werd mede daarom de motie ‘Aanscherping Collegewerkprogramma’ aangenomen. In deze motie spreekt de raad de ambitie uit om onder de naam ‘Actieplan Stichtse Vecht Werkt!’ tot een sluitend motiverend en rechtvaardig re-integratiebeleid te komen waarbij niemand aan de zijlijn hoeft te staan. Het college van B&W investeert nu en in de komende periode extra in het begeleiden van kwetsbare groepen naar werk en participatie. Deze investeringen zijn gebundeld in het ‘Actieplan Stichtse Vecht Werkt!’.

Maarten van Dijk, wethouder Werk en Inkomen in Stichtse Vecht: ‘We vinden het belangrijk dat in Stichtse Vecht iedereen tot zijn recht komt en kan meedoen. Nog te veel inwoners van Stichtse Vecht staan aan de zijlijn terwijl zij eigenlijk zouden willen en/of kunnen werken. Het extra investeren in het duurzaam aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden krijgt met dit Actieplan Stichtse Vecht Werkt! handen en voeten.’

Drie sporen naar meer participatie

De gemeente geeft uitvoering aan het Actieplan Stichtse Vecht Werkt!. Met een driesporenbeleid voert de gemeente acties uit om het aantal inwoners dat onnodig niet aan het werk is, te verlagen.

Eerste spoor: klant in beeld
Het eerste spoor brengt deze groep “klanten” nog beter in kaart. Zo ontstaat een goed beeld van de mogelijkheden, onmogelijkheden, competenties en wensen van inwoners in de uitkering. Dit zal goed en eenduidig geregistreerd worden om zo werkgevers beter te kunnen bedienen. Ook ontstaat zo een beter beeld van wat nodig is om de eventuele afstand naar werk te overbruggen.

Tweede spoor: pakket voor inwoners die niet direct aan het werk kunnen

Een deel van de uitkeringsgerechtigden kan niet meteen de stap naar (betaald) werk maken. Daarom is het tweede spoor een dekkend, rechtvaardig en motiverend pakket aan voorzieningen voor inwoners die niet direct de stap naar werk kunnen maken. Hierbij hebben we aandacht voor de specifieke kenmerken van bepaalde groepen. Voorbeelden hiervan zijn de invulling van een specifiek jongerenloket en duale trajecten voor statushouders waarbij taal en werk worden gecombineerd. Dat laatste sluit ook aan bij de voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet die per 1 januari 2021 zal worden ingevoerd.

Derde spoor: verbetering van de werkgeversdienstverlening

Ondanks de krappe arbeidsmarkt is het voor sommige groepen in de uitkering nog steeds niet gelukt om een baan te vinden. Werkgevers spelen hierbij een cruciale rol en krijgen bijvoorbeeld betere voorlichting over de mogelijkheden om met deze speciale doelgroep aan de slag te gaan en de ondersteuning die zij daarbij vanuit de gemeente kunnen krijgen. Door werkgevers te adviseren over mogelijkheden en regelingen, probeert de gemeente het maken van een match tussen werkgevers en potentiële werknemers plaats te laten vinden. Ook zet de gemeente, samen met de buurgemeenten, in op meer regionale harmonisering om werkgevers te ontlasten.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl