Direct naar de content

Gemeente Stichtse Vecht: positieve ontwikkeling veiligheidsbeeld

Geregistreerde misdrijven in 2021 met 11% gedaald

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Stichtse Vecht is over heel 2021 met 11% gedaald ten opzichte van 2020. Dit staat te lezen in de jaarlijkse rapportage van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Daarin werken onder meer 39 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie samen op het terrein van openbare orde en veiligheid.

De criminaliteitscijfers 2021 van gemeente Stichtse Vecht tonen een positief beeld: zo er is een afname te zien in huiselijk geweld (-41%) en geweld in het algemeen (-27%). Deze delicten laten een gunstigere ontwikkeling zien dan het regionale gemiddelde. Ook bij inbraak/diefstal in bedrijven en instellingen en woninginbraken is een afname te zien (-33%). Dit geldt tevens voor veel voorkomende criminaliteit als winkeldiefstal, brom-, snor- en fietsdiefstal en zakkenrollerij. Deze zijn op het laagste punt sinds 2018.

Daar tegenover staat een toename van meldingen van jeugdoverlast in Stichtse Vecht (+16%). Deze toename is opvallend ten opzichte van het regionaal gemiddelde. Daar is een daling te zien van het aantal meldingen van jeugdoverlast (-15%). Het aantal meldingen van overlast van personen met verward gedrag is vorig jaar in Stichtse Vecht toegenomen (+23%) en is daarmee op het hoogste niveau sinds 2018.

Veiligheid en veiligheidsgevoel
Burgemeester Ap Reinders: “De geregistreerde misdrijven dalen, dat is een positieve ontwikkeling. We kunnen hieraan de conclusie verbinden dat onze aanpak zeker een bijdrage heeft geleverd aan de  veiligheid in Stichtse Vecht. Daar ben ik blij mee. Voor de aanpak van overlast en criminaliteit werken we als gemeente samen met veel partners, zoals politie, handhavers en welzijnsorganisaties.”
Volgens Reinders hebben ook de inwoners en ondernemers in Stichtse Vecht een belangrijke rol in het naar beneden brengen van de cijfers. “Het is mede dankzij deze samenwerking en inzet, zoals op bedrijventerreinen, in winkelcentra, buurt WhatsApp-groepen dat braak en kraak in Stichtse Vecht blijven dalen,” aldus de burgemeester. Ook spelen volgens hem de coronamaatregelen en beperkingen van de afgelopen periode naar alle waarschijnlijkheid een voorname rol in de daling van de criminaliteitscijfers.

Naast de veiligheidscijfers is er ook het veiligheidsgevoel van inwoners. Burgemeester Reinders vindt dat op dit punt blijvende aandacht nodig is voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De inrichting en staat van de buitenruimte bepalen in grote mate ook het veiligheidsgevoel. “Het maakt voor het veiligheidsgevoel nogal wat uit of een fiets- en voetpad ‘s avonds goed is verlicht of niet. Dit soort zaken mogen we niet uit het oog verliezen als we het hebben over de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Stichtse Vecht.” Daarnaast blijft Reinders wijzen op de noodzaak van het melden. “Melden maakt een probleem zichtbaar en zorgt ervoor dat er uiteindelijk ook actie kan worden ondernomen door politie en gemeente.”

Verschuiving naar digitale criminaliteit
De burgemeester ziet een verschuiving van de traditionele zichtbare criminaliteit, zoals: woning- en bedrijfsinbraken, fietsendiefstal en dergelijke, naar niet zichtbare vormen van criminaliteit, zoals ondermijning en digitale criminaliteit. Volgens Reinders houden deze vormen van criminaliteit zich niet aan gemeentegrenzen.

Ook voor David van Eijndthoven, teamchef van het politiebasisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen, is de verschuiving van de klassieke criminaliteit naar digitale criminaliteit een punt van zorg en aandacht. “Door corona zijn we vaker thuis en online. Criminelen spelen daar sluw op in. Een slachtoffer kan uit Stichtse Vecht komen, terwijl de dader vanuit huis opereert aan de andere kant van het land of vanuit het buitenland. Dat vraagt om een politie die digitaal vaardig is. We zetten uitgebreid in op het opsporen en oppakken van digitale criminaliteit. Daarnaast richten we ons ook op preventie.”

Ook is het volgens Van Eijndthoven belangrijk dat mensen altijd melding en aangifte doen van ondermijnende criminaliteit of cybercrime. “We lossen het niet altijd op, maar we krijgen wel veel meer zicht op achterliggende patronen, netwerken en nieuwe typen van criminaliteit die wij beter willen leren opsporen. Zorg voor u cybercrime gaat melden bij de politie, dat u geen digitale sporen verloren laat gaan: zet de computer niet uit en bewaar zo veel mogelijk informatie of breng deze mee. Doe in zo’n geval altijd telefonisch (via 0900-8844) melding en aangifte of op een politiebureau.”

Brandweer blust niet alleen branden
In 2021 kwamen de zeven brandweerposten van gemeente Stichtse Vecht 450 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Daarvan 322 keer binnen de gemeente. Dat is minder dan in 2020. Toen waren er 415 incidenten. Opvallend is dat hulpverlening een steeds belangrijker deel is van de inzet van de brandweer. Dat is terug te zien in het aantal inzetten bij storm- en wateroverlast, maar ook bij de dienstverleningen aan de ambulancedienst. Zo moesten bijvoorbeeld coronapatiënten met behulp van een redvoertuig uit woningen gehaald worden en werd de brandweer ingezet bij reanimaties.

“Vergeleken met voorgaande jaren is 2021 een gemiddeld jaar qua incidenten,” aldus Nick van Schaick, Clustercommandant Brandweer. Het aantal branden binnen de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht is licht gedaald en dat is volgens Van Schaick een positieve ontwikkeling. “Maar het zijn er toch nog altijd gemiddeld twee per maand. Branden hebben ontzettend veel impact. We blijven inzetten om het aantal branden omlaag te krijgen. Vanaf 1 juli 2022 is de rookmelder op iedere verdieping in elke woning verplicht. Ik roep de mensen op die nog geen rookmelder hebben, deze snel aan te schaffen en op te hangen. Als brandweerman kan ik zeggen: rookmelders redden écht levens!”

 

 

 

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin van Bruggen, tel. 06 514 88 692 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.