Direct naar de content

Halfjaarcijfers Stichtse Vecht laten forse tekorten zien

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 augustus de jaarlijkse Bestuursrapportage 1e helft 2020 aan de raad gestuurd.  In de Bestuursrapportage wordt teruggekeken naar zowel de financiële alsmede de beleidsmatige resultaten van het afgelopen half jaar. Daarbij wordt aan de hand van de ontwikkelingen die spelen, bij gelijkblijvende omstandigheden doorgerekend wat de effecten op de huidige begroting zijn.

Wethouder Klomps: “De huidige financiële doorrekening laat een fors tekort zien van 2.1 miljoen euro. Zoals eerder gecommuniceerd komt het tekort door de coronacrisis, de blijvende stijging van de kosten in het sociaal domein en de steeds dalende bijdragen van de Rijksoverheid. Wat uiteindelijk de impact op de begroting 2021 zal zijn is nu nog niet te overzien. Maar het werkt zeker door en zal ook effect hebben op hetgeen we in de volgende jaren kunnen doen. Uiteraard blijft het college werken aan een solide en financieel gezonde gemeente.”

De ontwikkelingen en overheidsmaatregelen rondom de coronacrisis hebben niet alleen impact op inwoners, bedrijven en organisaties. Ook Stichtse Vecht heeft te kampen met financiële gevolgen van de coronacrisis. De gevolgen die wel reëel in te schatten zijn, zijn in kaart gebracht en verwerkt in de rapportage. Belangrijk te vermelden is dat de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en dat de prognose zal blijven fluctueren in deze onzekere tijden.

Tijdens de vorming van het nieuwe college in 2020 is incidenteel 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opvangen van extra kosten en tegenvallers als gevolg van de coronacrisis.

Daarnaast staan de gemeentelijke financiën landelijk onder druk als gevolg van de tekorten op de budgetten jeugdzorg, het invoeren van het WMO abonnementstarief, de opschalingskorting en accresontwikkelingen. Om de stapelende financiële druk nogmaals onder de aandacht te brengen, heeft Stichtse Vecht eind juni een brandbrief aan de ministers van BZK en Financiën verzonden. Hierin verzoeken wij om het Gemeentefonds niet alleen te herijken, maar structureel te verhogen en daarnaast Stichtse Vecht volledig te compenseren voor de nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis.