Direct naar de content

Jaarstukken 2019: solide financiën met beperking op rechtmatigheid

Verbetering proces inkoop en aanbestedingen

Het college van Stichtse Vecht heeft dinsdag 9 juni de financiële jaarstukken 2019 vastgesteld en legt deze ter besluitvorming aan de raad voor. Het college stelt de raad voor om het negatieve saldo op te vangen met de algemene reserve, die ruim voldoende is.  De accountant geeft voor de verwerking van de cijfers van de jaarstukken 2019 een goedkeurende verklaring en stelt een beperking op rechtmatigheid.  Ook worden in de voorgelegde jaarstukken reserveringen getroffen voor toekomstig groot onderhoud aan wegen, het wegvallen van de compensatie van de BTW binnen sport en de lopende procedures rondom planschadevergoedingen.

Wethouder Financiën Jeroen Willem Klomps: “Ik ben erg blij met de bevindingen van de accountant die een goedkeurende verklaring op de cijfers afgeeft. Dat de accountant een beperking op rechtmatigheid afgeeft, hadden we voorzien. In november 2019 hebben wij ook geconstateerd dat bij een aantal bestaande, lopende contracten en bestekken, binnen het taakveld openbare ruimte niet conform Europese aanbestedingswet is gewerkt. Binnen de raamovereenkomsten zijn in de afgelopen jaren meerdere opdrachten uitgevoerd. Het totaalbedrag is daarmee hoger geworden dan is toegestaan en had Europees aanbesteed moeten worden. Sinds vorig jaar is er een verbeterslag voor het proces inkoop en aanbestedingen gestart, zodat dit in de toekomst wordt voorkomen. Wel is zo dat de effecten hiervan nog kunnen doorwerken op de jaarstukken 2020.”

Stichtse Vecht heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een gezonde en vooral solide financiële basis en dat vertaalt zich in de cijfers van 2019. Voorzichtig vooruitkijkend naar het jaar 2020 is het goed om te vermelden dat de financiële gevolgen van de Covid-19 pandemie nog niet bekend zijn. Ook speelt de problematiek met betrekking tot de noodzakelijk gewenste extra Rijksbijdrage op het gebied van jeugdzorg en WMO. Deze zullen zeker van invloed op de cijfers van 2020 en latere jaren zijn. Dit signaal richting het Rijk geeft Stichtse Vecht, net als veel andere gemeenten, af via de provincie en de VNG.

De jaarstukken worden op 30 juni 2020 besproken in de commissie bestuur en financiën en liggen ter vaststelling voor in de raadsvergadering op  14 juli 2020.