Direct naar de content

Lastig jaar dwong Stichtse Vecht tot maken keuzes

College stelde Jaarstukken 2020 vast

Het college van Stichtse Vecht stelde dinsdag 25 mei de Jaarstukken 2020 vast en legt deze ter besluitvorming aan de raad voor. Door de covid-19 pandemie is het jaar heel anders gelopen dan begroot. De aanvullende werkzaamheden dwongen de gemeente tot het maken van keuzes. Hierbij is de focus gelegd op het continueren van de dienstverlening aan de inwoners en organisaties. Dit is terug te zien in de jaarstukken.

Wethouder Financiën Jeroen Willem Klomps: “Voordat covid-19 uitbrak stond gemeenten het water al aan de lippen. De pandemie kwam daar nog eens bovenop. We hebben alle zeilen bij moeten zetten en het hele jaar hard gewerkt om de dienstverlening voort te zetten. We hebben onze middelen: geld, tijd en capaciteit zodanig ingezet dat dit rendeert voor onze inwoners en ondernemers.”

Signaal aan Rijk
Voorzichtig vooruitkijkend naar het jaar 2021 is het goed om te vermelden dat de financiële gevolgen van de covid-19 pandemie nog niet volledig bekend zijn. Ook speelt de problematiek met betrekking tot de ontoereikende Rijksbijdrage op het gebied van jeugdzorg en WMO. Deze zullen zeker van invloed zijn op de cijfers van 2021 en latere jaren. Dit signaal richting het Rijk blijft Stichtse Vecht, net als veel andere gemeenten, via de provincie en de VNG afgeven.

Oordeel accountant
Zoals vorig jaar al was aangekondigd geeft de accountant voor de verwerking van de cijfers van de Jaarstukken 2020 een goedkeurende verklaring af, maar niet voor de rechtmatigheid. In november 2019 werd de raad geïnformeerd dat bij een aantal bestaande, lopende contracten en bestekken binnen het taakveld openbare ruimte niet volgens Europese aanbestedingswet is gewerkt.

Bespreking raad
De jaarstukken worden op dinsdag 22 juni 2021 besproken in de Commissie Bestuur en Financiën.  Op dinsdag 6 juli 2021 liggen ze ter vaststelling voor in de raadsvergadering.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hugo Zelders tel. (0346) 25 40 20, 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.