Direct naar de content

Na bezuiniging blijft de hulp voor inwoners in de meest kwetsbare situatie bestaan

De gemeente gaat € 165.000 bezuinigen op de preventieve hulp. Dat is € 460.000 minder dan in het oorspronkelijke plan. Op deze manier blijft de preventieve hulp voor inwoners die dit het meest nodig hebben bestaan. Dat besloot het college in de vergadering van dinsdag 25 mei.

Al jaren schiet de financiële bijdrage van het Rijk voor Wmo en Jeugdhulp tekort. Tegelijkertijd blijven de kosten toenemen, voornamelijk op het gebied van Jeugdzorg. Oorspronkelijk was het de bedoeling om meer dan 6 ton te bezuinigen bij de partners van het samenwerkingsverband ‘de Vitale Coalitie’, om deze kostenstijging op te vangen. Daardoor zou ook de preventieve hulp aan inwoners in meer kwetsbare situaties worden geraakt.

 

Dilemma

Wethouder Sociaal Domein Hetty Veneklaas namens het college van B&W: “De preventieve hulp is juist belangrijk om inwoners vroegtijdig te helpen en daarmee zwaardere en dus duurdere hulp te voorkomen. Tegelijkertijd zijn bezuinigingen nodig omdat we grote tekorten hebben. Dat is het dilemma waar het college voor staat. We kiezen er nu toch voor om minder te bezuinigen zodat de preventieve hulp blijft bestaan voor mensen die de hulp het meest nodig hebben.

In de Kadernota 2022 stelt het college de raad financiële maatregelen voor, om de eerder opgelegde bezuiniging van 20% bij de Vitale Coalitie terug te brengen tot 5%.

 

Samen met onze partners

Het plan om de besparingen te realiseren is opgesteld na een energieke en vruchtbare samenwerking met Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Kwadraad maatschappelijk werk, Handjehelpen, Welzijn Stichtse Vecht, Leef en het jongerenwerk van Jeugd-Punt (samen het samenwerkingsverband ‘de Vitale Coalitie’). Veneklaas: “De partners van de Vitale Coalitie onderzochten de gevolgen van een bezuinigingen van respectievelijk 5, 10 en 20%. Dat vergt moed, kracht en inzicht en is een compliment waard.

Op basis van de drie bezuinigingsscenario’s heeft het college gekozen om 5% te bezuinigen op de preventieve hulp, in plaats van de oorspronkelijke 20%. Daarmee kan het college nog voldoende blijven inzetten op het voorkomen van zwaardere problematiek.

 

Kiezen voor de sociale basis

Het college kiest ervoor de sociale basis zo stevig mogelijk te houden en gaat scherper inzetten op inwoners in meer kwetsbare situaties. Daarom heeft het college de volgende keuzes gemaakt voor de vijf partners van de Vitale Coalitie die de bezuiniging betreft:

  1. Er komt geen bezuiniging voor de Bibliotheek. Leren lezen, schrijven en met de computer omgaan zijn immers basisvoorwaarden om zelfstandig mee te kunnen doen aan de samenleving en gelijke kansen voor iedereen te bevorderen;
  2. Er komt een bezuiniging van € 30.000 bij Jeugd-Punt waardoor de subsidie voor de sportcombinatiefunctionaris bij Jeugd-Punt stopt. Gezien de stevige jeugdproblematiek kort het college niet op andere werkzaamheden van Jeugd-Punt zoals het jeugd- en jongerenwerk.
  3. Er komt een bezuiniging van € 87.150 voor Welzijn Stichtse Vecht. Daardoor gaat Welzijn Stichtse Vecht minder inzetten op inwoners in minder kwetsbare situaties, die zelf ontmoeting kunnen organiseren (met wat ondersteuning). Ook beëindigen we de subsidie voor de maatschappelijke stages en de Beursvloer.
  4. Er komt een bezuiniging van € 47.850 bij Kwadraad maatschappelijk werk. Zodra de nieuwe Jeugdhulp en Wmo-begeleiding is ingekocht zorgen we er wel voor dat het maatschappelijk werk en het wijkteam goed op elkaar aansluiten.
  5. Er komt geen bezuiniging voor Handjehelpen. Zij bieden preventieve hulp aan mensen met een (zware) beperking in de meest kwetsbare situaties, om zwaardere hulp te voorkomen.

 

Preventieve hulp

Met dit voorstel sluiten we aan bij de keuzes die de gemeenteraad al eerder heeft gemaakt in het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Dit voorstel sluit ook aan bij de nieuwe inkoop Jeugdhulp en Wmo-begeleiding. Zo ondersteunen we de ingrijpende vernieuwing van het sociaal domein, met waar mogelijk preventieve hulp. Dit soort vroegtijdige hulp kan ernstige problemen – waarvan de oplossing veel geld kost – voorkomen.

 

Besluitvorming raad

Het voorstel wordt naar verwachting behandeld in de commissievergadering van dinsdag 29 juni 2021 en naar verwachting op dinsdag 13 juli 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. U bent van harte welkom om mee te luisteren. Kijk op onze website voor de link naar de live-uitzending.

 

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.