Direct naar de content

Nieuw beleid voor waardevol toerisme

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het Beleidsplan Waardevol Toerisme. In dit nieuwe beleidsplan staat een integrale aanpak beschreven voor recreatie en toerisme met een focus op kwaliteitstoerisme, passend bij de erfgoed-, cultuur- en natuurkwaliteiten, met aandacht voor de ervaren overlast in de piekmaanden mei t/m september. Het beleidsplan bestaat uit een visie en een eerste uitvoeringsagenda.

Wethouder Maarten van Dijk, verantwoordelijk voor recreatie en toerisme: “Door de bevolkingsgroei in de regio Utrecht, de populariteit van wandelen, varen en fietsen en andere ontwikkelingen is het realistisch dat de recreatieve vraag in Stichtse Vecht de komende jaren verder zal toenemen. Ik verwacht dat we met dit beleidsplan sturing kunnen geven aan die groei en de ervaren hinder kunnen verlichten. Het rijke culturele erfgoed, de fraaie rivier de Vecht en vele andere kwaliteiten die Stichtse Vecht herbergt staan ervoor garant dat bezoekers en bewoners hier kunnen ontspannen. De recreatie- en toerismesector verkeert nu in zwaar weer vanwege de coronacrisis, maar is van belang voor de werkgelegenheid in Stichtse Vecht. Ook zien we graag dat de toeristische en recreatieve bestedingen stijgen door in te zetten op meer verblijfsrecreatie, waar Stichtse Vecht nu vooral een passantengemeente is voor vrijetijdsverkeer.”

Zes principes, vier prioritaire beleidsthema’s
Het beleidsplan geeft een visie op de gewenste ontwikkeling voor recreatie en toerisme in Stichtse Vecht in het komende decennium met een zestal leidende principes die richting geven aan passend kleinschalig kwaliteitstoerisme, vandaar waardevol toerisme genoemd. Deze zijn: 1) Individueel bezoek staat voorop; groepsbezoek stimuleren we niet actief; 2) De focus ligt op bezoekers uit de directe regio, hoewel iedereen welkom is; 3) Duurzame vormen van vrijetijdsmobiliteit, zoals fietsen en elektrisch varen stimuleren we actief; 4) We hebben aandacht voor verblijfstoerisme naast dagbezoek; 5) We faciliteren doordeweeks zakelijk bezoek om de piekbelasting in het weekend aan te vullen en 6) We hebben aandacht voor verlichtende maatregelen van drukte en hinder door bezoekers.

De keuze voor de prioritaire beleidsthema’s ‘beleefbare kastelen en buitenplaatsen’, ‘beleefbare waterlinie’, ‘duurzame vrijetijdsmobiliteit’ en ‘buitenrecreatie’ is duurzaam en resulteert in kleinschalig en passend bezoek. Het in 2019 door lokale vertegenwoordigers uit erfgoed, recreatie en toerisme opgestelde Kompas voor Kwaliteitstoerisme is als bouwsteen meegenomen in het opstellen van dit nieuwe beleid.

Passantengemeente
De uitgevoerde analyse laat zien dat Stichtse Vecht vooral een passantengemeente is voor vrijetijdsverkeer. Veel boten, fietsers, wielrenners en auto’s rijden en varen letterlijk langs en door de Vecht als decor om de reis door te zetten naar een bestemming elders. Stichtse Vecht functioneert voor recreatie en toerisme nauwelijks als bestemming.

Het ontbreekt Stichtse Vecht nagenoeg aan grootschalige publiekstrekkers, want de aanwezige musea, horecavoorzieningen en andere attractiepunten kenmerken zich in het algemeen als kleinschalig en brengen geen aanzienlijke bezoekersstromen op de been. Het aantal vaarbewegingen op de Vecht zal de komende jaren naar verwachting rond de 35.000 blijven schommelen. Het aantal overnachtingen (zo’n 170.000 in 2019) daalt door de coronacrisis in 2020 flink.

Participatief proces
De afgelopen maanden zijn interviews afgenomen, is er een thema-avond geweest, hebben klankbordsessies plaatsgevonden en zijn een inspraakavond en schriftelijke reactieronde georganiseerd. Hierbij is een conceptbeleidsplan ter reactie aangeboden aan iedereen die wilde reageren gedurende een periode van zes weken. Dit heeft reacties met 113 punten opgeleverd, aangedragen door 32 organisaties/personen. De reactieronde heeft geleid tot verdere aanscherping van het beleidsplan. In het algemeen bestaat er hierdoor breed draagvlak voor het beleidsplan. In de afweging van de reacties is de gemeente steeds uitgegaan van het gedeelde belang van bewoners, bedrijven en non-profit partners.

Vervolg
Het Beleidsplan Waardevol Toerisme zal in februari in de commissie worden behandeld en begin maart in de gemeenteraad.