Direct naar de content

Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan

‘Betaalbaar en voorbereid op extreme buien’

De gemeente richt zich op het ‘waterrobuust’ inrichten van de omgeving, zodat het effect van hevige neerslag zo klein mogelijk blijft. Dat is één van de belangrijkste speerpunten van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026, dat het college van B&W voorlegt aan de gemeenteraad. In dit plan staat beschreven hoe de gemeente omgaat met de zorg voor de riolering. Het plan richt zich met name op het transport van afvalwater naar de rioolwaterzuivering én het tegengaan van regenwateroverlast en grondwateroverlast.

Wethouder Frank van Liempdt: “We vinden het heel normaal dat onze toilet doorspoelt en dat we bij regenval droge voeten houden. Maar achter de schermen – en onder de grond – is daar veel voor nodig. Het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan beschrijft hoe we dit alles regelen. Onze inzet is erop gericht de kosten voor vervanging en beheer zo laag mogelijk te houden. En ons tegelijkertijd voor te bereiden op extreme buien, die steeds vaker voorkomen.”

 

Voorbereid op extreme buien

Een belangrijk punt in dit rioleringsplan is hoe de gemeente omgaat met de gevolgen van de klimaatverandering. Steeds vaker krijgen we te maken met hevige neerslag én tegelijkertijd met droge zomers. Het rioolsysteem van straatputten, rioolbuizen, sloten, vijvers en pompen is niet ontworpen op de grote hoeveelheid water die in korte tijd kan vallen. Overlastsituaties zijn niet in alle gevallen te voorkomen, maar in het plan houdt de gemeente rekening met de hoeveelheid water die het watersysteem aan moet kunnen bij extreme buien. In dat kader doen we in 2022 onderzoek naar de klimaatbestendigheid van het rioleringsstelsel in onze hele gemeente. Ook het vasthouden van water is belangrijk, zodat we het tijdens droge periodes ook kunnen gebruiken.

 

Waterrobuust inrichten van de omgeving

De gemeente zal bij alle aanleg- of herinrichtingswerken steeds zoeken naar de beste manier om het regenwater van zware buien te verwerken zonder dat dat tot ernstige overlast of schade leidt. Met rioleringsbuizen alleen kan dat niet worden opgelost. Ook de inzet van inwoners en bedrijven is daarbij essentieel. Met de inrichting van tuinen (minder verharding) of met groene daken en regentonnen kan iedereen bijdragen aan het verminderen van overlast. De gemeente heeft een subsidieregeling om inwoners te stimuleren tot het afkoppelen van de regenpijp en het aanleggen van een groen dak.

 

Gescheiden rioolstelsel

Het scheiden van regenwater en afvalwater is inmiddels de standaard bij renovatie en aanleg van riolering. Er wordt daarvoor een dubbel stelsel gemaakt. Regenwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden in de omgeving en anders afgevoerd naar oppervlaktewater. Zo wordt de druk op de riolering en het risico dat het riool het niet aankan, verminderd. Dat is echter alleen functioneel als ook vanuit woningen en andere panden het water gescheiden wordt ‘aangeboden’ aan het gemeentelijke stelsel in de openbare weg. Inwoners en bedrijven worden uitgebreid geïnformeerd en betrokken in de wijken waar de aanleg van een gescheiden stelsel aan de orde is. Een goed voorbeeld vormt het langlopend project Kockengen Waterproof, waar het hele dorp wordt voorzien van een nieuw, gescheiden rioolstelsel.

 

Zo laag mogelijke kosten

De kosten voor het beheer van de riolering worden zo laag mogelijk gehouden door samen te werken met de waterschappen en door het werken aan de riolering zo veel mogelijk te combineren met herbestrating en groenaanleg. Door een uitgekiende vorm van beheer wordt het ideale vervangingsmoment van een riool bepaald: zo laat mogelijk maar wel op tijd. Hierdoor voorkomen we dat we onnodig riolering vervangen én dus onnodige kosten maken.

 

Rioolheffing

Inwoners en bedrijven betalen rioolbelasting. De opbrengst is bestemd om alle kosten van de rioleringszorg te dekken. In dit nieuwe plan is kritisch gekeken naar alle uitgaven op het gebied van riolering en naar de juiste afschrijvingstermijnen. Hierdoor worden de jaarlijkse lasten naar beneden bijgesteld en hoeft de rioolheffing de komende jaren minder hard te stijgen dan eerder was voorzien.

 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 wordt na behandeling in de commissievergadering vastgesteld door de gemeenteraad.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met Arno Zwaneveld, senior communicatieadviseur, tel. 06 – 20410718 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.