Direct naar de content

Ontwerpstructuurvisie Zogwetering gaat de inspraak in

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerpstructuurvisie Zogwetering vrijgegeven voor inspraak. Aan de Zogwetering in Maarssen wil de gemeente in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen. Op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering en het afvalscheidingsstation in Maarssen-Dorp wil de gemeente 100 tot 130 woningen realiseren volgens de vastgestelde normen in de woonvisie: 30% sociale huur, 30% middel dure huur en 40% vrije sector woningen.

Voor er straks concrete plannen gemaakt kunnen worden voor deze woonwijk, is er een conceptstructuurvisie opgesteld voor het gebied. Daarin staat op hoofdlijnen wat er straks in het gebied waar mag qua wonen en recreëren bijvoorbeeld.

Wethouder Van Dijk, projectwethouder Zogwetering: “De ontwerpstructuurvisie Zogwetering is participatief tot stand gekomen. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden hebben we in kaart gebracht wat de kwaliteiten, opgaven en knelpunten zijn in het gebied en de nabije omgeving. Op basis hiervan is een aantal mogelijke invullingen ge­schetst voor het gebied. Tijdens de participatie met omwonenden bleek dat er voldoende draagvlak is voor woningbouw op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering en het afvalscheidingsstation.  Het weiland aan de Machinekade zagen veel mensen liever onbebouwd blijven. Het voorkeursmodel in de conceptstructuurvisie gaat nu ook uit van het onbebouwd laten van het weiland, handhaving van de scouting op dezelfde plek en bebouwing op de locatie van het afvalscheidingsstation, de voormalige rioolwaterzuivering en het grasveld voor het appartementencomplex” .

Inzagetermijn en indienen zienswijzen
De ontwerpstructuurvisie en de bijbehorende bijlagen staan vanaf 4 juni 2021 op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen ze op het gemeentehuis ter inzage. Voor het inzien van de ontwerpstructuurvisie op het gemeentekantoor, Endelhovenlaan1 in Maarssen, dient een afspraak gemaakt te worden door te mailen naar info@stichtsevecht.nl of te bellen met 14 0346. Tijdens de inzagetermijn van 6 weken kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeente. De inspraakperiode eindigt op 16 juli 2021. Via de website van de gemeente www.stichtsevecht.nl/zogwetering kunt u meer informatie, vormvereisten voor een zienswijze en documentatie vinden over de gebiedsontwikkeling Zogwetering.

Vervolgproces
Na de inspraakperiode worden alle binnengekomen reacties verwerkt. Mogelijk wordt de structuurvisie nog aangepast naar aanleiding van deze reacties. Het collegebesluit over de structuurvisie en de “Nota van zienswijzen” wordt, zoals het zich nu laat aan zien, in september 2021 genomen. Vervolgens wordt de gemeenteraad gevraagd om de structuurvisie Zogwetering vast te stellen, waarna deze verder uitgewerkt zal worden in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen.

 

Afbeeldingen

  • Visiekaart Zogwetering

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.