Direct naar de content

Prestatieafspraken Wonen 2021

Meer nieuwe sociale huurwoningen, een betere doorstroming waardoor sociale huurwoningen vrijkomen voor de juiste doelgroep, het verduurzamen van woningen, een nieuwe woonzorgvisie en aandacht voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. Over onder andere deze onderwerpen hebben de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in Stichtse Vecht prestatieafspraken gemaakt voor 2021. Elk jaar maken de drie genoemde partijen afspraken over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. Op maandag 7 december zijn de prestatieafspraken – coronaproof – ondertekend.

Wethouder Volkshuisvesting Frank van Liempdt is blij met de afspraken die zijn gemaakt. ‘Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat het woonklimaat in Stichtse Vecht verder kan verbeteren en dat meer mensen sneller een woning kunnen vinden die bij hen past. De wachttijden voor woningzoekenden zijn nu veel te lang. Dankzij de afspraken is ons gezamenlijke doel helder en kunnen gemeente en corporaties elkaar ook aanspreken op naleving ervan. En dat laatste geldt uiteraard ook voor de huurdersorganisaties.’

Prestatieafspraken komen in onderlinge afstemming tot stand
Voor het maken van de prestatieafspraken zijn de corporaties en de huurdersbelangenorganisaties in twee werksessies en twee bestuurlijke overleggen bij elkaar gekomen. De afspraken gelden voor alle corporaties tezamen. Ze zijn gebaseerd op de geactualiseerde woonvisie 2017-2022 en de regionale huisvestingsverordening 2019-2023, beide in 2019 vastgesteld in de raad. De woonvisie is vertaald in een uitvoeringsprogramma met 12 thema’s die de komende jaren prioriteit krijgen. In 2021 ligt de focus vooral op levensloopbestendig bouwen, een woonzorgvisie, gemengd wonen concepten, MOBW (Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen), woonwagenstandplaatsenbeleid, leefbaarheid in kwetsbare wijken en duurzaamheid.

Corporaties willen fors meer nieuwbouw realiseren
Gezien de schaarste in de sociale woningvoorraad moet dit in 2021 de hoogste prioriteit krijgen. Dat betekent onder andere dat corporaties beter betrokken moeten worden bij nieuwbouwontwikkelingen in de gemeente, zodat zij daar ook een deel van kunnen invullen met sociale woningbouw. De gemeente gaat zich daar in 2021 nog meer voor inzetten. Vanzelfsprekend wordt dit alles bekeken vanuit een regionaal perspectief. De Gemeente Stichtse Vecht is in samenwerking met de regio U10 en de Provincie ook bezig met versnelling van de woningbouw en het realiseren van meer mogelijkheden voor uitleglocaties bij kleine kernen (waarbij maximaal 50 woningen buiten de zogenaamde ‘rode contour’ bijgebouwd mogen worden).

Corporaties moeten financiële keuzes maken door de verhuurdersheffing
De keuze gaat hierbij altijd eerst uit naar betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, andere doelstellingen zoals verduurzaming, zijn daar ondergeschikt aan. De corporaties moeten door middel van indexatie van de huren en door middel van (minimale) verkoop extra inkomsten genereren. Dit heeft invloed op de bedrijfsvoering van corporaties. De gemeente heeft in opdracht van de raad, per brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat de verhuurdersheffing voor corporaties afgeschaft zou moeten worden zodat de corporaties weer voldoende financiële ruimte overhouden voor het invullen van hun sociale doelstellingen.

Druk op woningmarkt door huisvesten bijzondere doelgroepen
De corporaties waarschuwen dat de druk op de woningmarkt voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen toeneemt. Hierbij valt te denken aan de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders die in 2021 van 40 naar 100 per jaar gaat, aan de taakstelling voor de uitstroom van maatschappelijke opvang (15 per jaar) en de huisvesting van urgenten. Op initiatief van Stichtse Vecht zal men zich ook in regioverband (U10) beraden op deze problematiek. Hierbij zal de input van de corporaties en huurdersbelangenorganisaties een belangrijke rol spelen, gesprekken hierover vinden al plaats.

Bijlagen

Afbeeldingen