Direct naar de content

Stichtse Vecht ontziet inwoners waar mogelijk bij begroting 2021

Maatregelen treffen voornamelijk gemeentelijke organisatie

In de Programmabegroting 2021 van gemeente Stichtse Vecht kiest het college ervoor om in deze uitzonderlijk onzekere tijden inwoners en bedrijven niet onnodig te belasten. De kosten voor Jeugdhulp, Wmo en verwerkingskosten voor afval stijgen door marktontwikkelingen. Ook de Covid-19 Pandemie is van invloed op de begroting. Toch ziet het college kans om met minimale ingrepen een sluitende begroting aan de raad voor te leggen. Het financieel solide beleid van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet.
 

Uitzonderlijke tijden

Door alle maatregelen en onzekerheid die Covid-19 met zich meebrengt is het een uitzonderlijke tijd. De pandemie heeft in 2020 financieel en beleidsmatig impact. Dit effect zal naar verwachting ook in 2021 en later doorlopen. In 2020 heeft het college een risicoreserve Corona gevormd om de kosten van Covid-19 op te vangen. Dit is een van de manieren waarop het college invulling geeft aan haar financieel solide beleid dat ze ingestoken heeft in 2018.

 

Jeroen Willem Klomps wethouder Financiën: “Ook in 2021 blijft de financiële druk op de gemeentebegroting hoog. Net als alle andere gemeenten, moet ook Stichtse Vecht met een ontoereikende Rijksbijdrage grote tekorten opvangen. Toch hebben we gekeken hoe we juist in deze tijd, extra stappen voor onze inwoners, bedrijven en organisaties kunnen blijven zetten. In tegenstelling tot afgelopen jaar, waar pijnlijke beslissingen voor onze inwoners en organisaties zijn gemaakt, wordt er dit jaar gesneden in eigen vlees. Dit door voornamelijk te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Hierdoor is het mogelijk om een sluitende begroting aan de raad aan te bieden waarbij we onze inwoners zoveel mogelijk ontzien.”

 

Financiële koers

In de begroting 2021 stijgen door marktontwikkelingen de kosten binnen het Sociaal domein met bijna 2 miljoen euro, dit komt voornamelijk door hogere tarieven voor Jeugdhulp en Wmo en wordt opgevangen zonder het Sociaal domein extra te belasten. Ook stijgen de kosten die onze afvalverwerker in rekening brengt. De doorbelasting hiervan komt voor een meerpersoonshuishouden neer op een kostenstijging van € 4,70 per maand. Hier tegenover staat dat de Covid-19 steunmaatregelen die het college ontvangt worden ingezet voor ondersteuning van onze inwoners bedrijven, organisaties en economie.

 

Het college blijft investeren op re-integratie, juist in deze tijd is de ondersteuning tot onafhankelijkheid erg belangrijk voor de inwoners die getroffen worden. Ook vindt het college veiligheid belangrijk en wordt daar niet op bezuinigd. Daarnaast komt in 2021 en 2022 het mantelzorgcompliment terug. Ook is extra geld beschikbaar voor dierenwelzijn én we intensiveren het onderhoud Integraal beheer Openbare Ruimte. Het college investeert daarmee in een bestendig Stichtse Vecht waarin het goed wonen, werken en recreëren is voor iedereen. Al met al zijn het uitzonderijke tijden die vragen om uitzonderlijke oplossingen.

 

Besluitvormingsproces

De Programmabegroting 2021 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden door het college. De commissievergadering over de Programmabegroting 2021 staat gepland op 27 oktober 2020 aanstaande. De behandeling in de raad is op 10 november 2020.