Direct naar de content

Structuurvisie Zogwetering naar de gemeenteraad

Omwonenden willen weiland Machinekade onbebouwd laten

Met het beëindigen van de rioolwaterzuivering en het op termijn sluiten van het afvalscheidingsstation aan de Diependaalsdijk in Maarssen, komt er een locatie vrij die interessant is als woningbouwlocatie. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om de op participatieve wijze opgestelde structuurvisie Zogwetering voor dit gebied vast te stellen, waarbij het weiland aan de Machinekade onbebouwd blijft.

Op de gronden van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en op het weiland aan de Machinekade is het Voorkeursrecht Gemeente gevestigd (WVG). Vanuit de wet voorkeursrecht is het verplicht om binnen drie jaar na het vestigen, een visie vast te stellen. Daarin moeten de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling in een bepaald gebied en de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid, staan.

Wethouder Maarten van Dijk: “De voorliggende structuurvisie Zogwetering gaat uit van een realisatie van 100 tot 130 woningen met een verdeling van 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 40% vrije sector woningen. Het gehele plangebied van de locatie Zogwetering ligt binnen de zogenaamde rode contour waarbinnen bebouwing is toegestaan door de provincie. Door hier nieuwe woningen te bouwen, kan voor een deel in de lokale woningbehoefte van Stichtse Vecht worden voorzien. Bovendien kan hiermee een bijdrage worden geleverd aan het op gang brengen van de doorstroming in de huidige woningvoorraad”.

Participatief opgesteld
De afgelopen jaren is er gewerkt aan een ruimtelijk kader om de gebiedsontwikkeling voor de Zogwetering mogelijk te maken. Samen met een extern bureau is er een ruimtelijke analyse gemaakt van het gebied, zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn er verschillende denkrichtingen opgesteld voor woningbouwontwikkeling. Met omwonenden en andere belanghebbenden is verkend welke ontwikkelingen mogelijk en wenselijk zijn. In twee participatieronden hebben omwonenden, vooroverlegpartners en andere belanghebbenden mee kunnen denken en hun inbreng kunnen geven. Ook is er met een enquête bij een breder publiek opgehaald wat hun wensen en zorgen zijn. Deze uitwerking heeft geresulteerd in een conceptstructuurvisie voor het gebied. Deze heeft van 3 juni tot en met 15 juli 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 18 zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord in de Nota van Zienswijzen. Op basis van de zienswijzen is een aantal aanscherpingen doorgevoerd in de structuurvisie. Uit de participatie kwam naar voren dat er draagvlak is voor woningbouwontwikkeling, maar dat men het weiland aan de Machinekade graag onbebouwd ziet blijven. Dat is nu ook zo opgenomen in de voorliggende structuurvisie.

Vervolgproces
Naar verwachting bespreekt de commissie Fysiek Domein de structuurvisie Zogwetering in oktober, waarna de gemeenteraad naar verwachting in november zal besluiten over de vaststelling van deze structuurvisie. Wanneer de gemeenteraad de structuurvisie Zogwetering vaststelt, wordt de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voor drie jaar verlengd op die gronden die voorzien worden van een andere bestemming dan de huidige. De gemeente zal dan verder gaan met de nadere uitwerking tot een  zogenaamd Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en een Inrichtings Programma van Eisen (IPvE) voor de ontwikkeling van Zogwetering tot woningbouwlocatie. Ook gaat de gemeente verder met de onderhandeling met het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht over de aankoop van de gronden van de niet meer in gebruik zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie en de gebouwen daarvan.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.