Direct naar de content

Tijdelijke verruiming criteria centraal leefbaarheidsbudget voor ondernemers en andere instanties

Het college van B&W heeft besloten om tijdelijk de criteria van het Centraal LeefbaarheidsBudget te verruimen voor het lopende jaar 2020, zodat ondernemers en andere instanties daar ook aanspraak op kunnen maken. Dit geldt wanneer zij initiatieven willen ontplooien die de sociale of fysieke cohesie in Stichtse Vecht versterken.

Er komen steeds meer initiatieven vanuit ondernemers of organisaties om de sociale of fysieke cohesie in de kernen of gemeentebreed voor Stichtse Vecht te versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag van bewoners en aanbod van ondernemers dichter bij elkaar te brengen. De gemeente Stichtse Vecht wil, waar het kan, ondernemers en andere instanties daarin ondersteunen nu de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus zo’n zware maatschappelijke impact hebben.

Centraal Leefbaarheidsbudget ook open voor ondernemers
Sinds 2011 kent de gemeente Stichtse Vecht het centraal leefbaarheidsbudget. Bewonersgroepen en individuele bewoners hebben jaarlijks de gelegenheid om sociale en fysieke leefbaarheidsinitiatieven in te dienen. Een deel van het budget wordt nu beschikbaar gesteld voor initiatieven van ondernemers, instellingen en organisaties om de lokale economie aan te jagen, zolang de maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn. De gemeente kan zo sneller inspelen op initiatieven van ondernemers en instanties. Dit budget is nadrukkelijk niet bedoeld als inkomenssteun voor individuele ondernemers of instanties. Zolang het budget toereikend is, worden de initiatieven beoordeeld en de initiatieven moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Aanjagen lokale economie
Het centraal leefbaarheidsbudget kan voor 2020 ingezet worden om initiatieven te ondersteunen die de lokale economie aanjagen. Aanvragen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•           Idee is besproken met bewonersgroep, wijkcommissie, dorpsraad of met de lokale ondernemersvereniging of de overkoepelende ondernemersvereniging (OVSV of ZZP-Platform)
•           Aantoonbaar draagvlak
•           Idee bevordert leefbaarheid
•           Idee is passend binnen wetgeving/beleid
•           Geen winstoogmerk
•           Activiteit voor groter gebied dan één straat
•           Geen vergoeding voor eten en drinken
•           Zelf verantwoordelijk voor veiligheid en benodigde vergunningen
•           Ideeën met cofinanciering hebben voorrang

Vervolgproces
Wie een goed initiatief heeft, kan contact opnemen met de gebiedsregisseur en/of de accountmanager Bedrijven van de gemeente Stichtse Vecht.