Direct naar de content

Wmo-hulp ook in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en van goede kwaliteit

“Niets doen is geen optie”

De gemeente neemt maatregelen om de hulp en ondersteuning vanuit de Wmo toekomstbestendig te maken. “Dat is nodig omdat onze inwoners gemiddeld steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen. Met de meeste van hen gaat het gelukkig goed. Maar vroeg of laat heeft een deel van hen hulp nodig. Tegelijk zijn er minder mensen beschikbaar om die hulp te dragen. Dan heb ik het over betaalde krachten, mantelzorgers en vrijwilligers. Er móet dus wat veranderen.” Aan het woord is wethouder Wmo Dick Polman.

 

Niets doen is geen optie

Er zijn op dit moment ruim 2.850 inwoners die hulp hebben vanuit de Wmo. 78% van hen is ouder dan 65 jaar. Het aantal ouderen blijft de komende jaren groeien. Daardoor stijgt de vraag naar hulp[1]. Tegelijk zijn er steeds minder mensen om die hulp te leveren. Dat heeft lange levertijden en wachttijden tot gevolg, zoals bij de huishoudelijke hulp. Dick Polman: “Niets doen is dus geen optie. We willen de Wmo-hulp beschikbaar, van goede kwaliteit én betaalbaar houden. Zodat ál onze inwoners mee kunnen blijven doen aan de samenleving.”

 

Andere manier van denken en doen

Beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede Wmo-hulp betekent een andere manier van werken voor de gemeente, wijkteams, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en zorgaanbieders: beter samenwerken, gebruik maken van elkaars kennis en netwerk. Ook van onze inwoners wordt wat verwacht: zoveel mogelijk fit blijven en voorbereiden op je oude dag zodat je in staat bent om dingen zoveel mogelijk zelf of met hulp van je netwerk te regelen. Een andere manier van denken en doen dus. Dat heeft tijd nodig en daarom werken we hier stapsgewijs aan. Samen met zorgaanbieders, welzijn en vertegenwoordigers van inwoners hebben we daarvoor een praktisch, flexibel plan opgesteld. Dat plan legt het college van B&W ter instemming voor aan de gemeenteraad.

 

Concrete maatregelen

Huishoudelijke hulp is belangrijk voor steeds meer inwoners om zelfstandig te blijven wonen. Er komt daarom een centrale wachtlijst om de schaarse huishoudelijke hulp sneller te verdelen onder inwoners. Ook gaan de aanbieders van huishoudelijke hulp onderling hun planningen afstemmen en regelen we de huishoudelijke hulp per dorp of wijk. Zo kan de totaal beschikbare capaciteit beter worden benut.

Op het gebied van de Wmo-woningaanpassingen gaan we nauwer samenwerken met de woningcorporaties en hun aannemers. Verder stimuleren we inwoners, waar dat mogelijk is, om hun eigen ondersteuning te regelen via een persoonsgebonden budget. Ook gaan we in gesprek met inwoners over preventie en hoe ze zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Daarnaast hoeven inwoners met Wmo-hulp niet meer zelf een herindicatie aan te vragen maar gaat de gemeente voortaan zelf tijdig met de inwoner in gesprek om te horen of de hulp nog passend en nodig is. Zo nodig kijken we daarbij naar andere oplossingen. Dat is sneller en klantvriendelijker.

 

Cliënttevredenheid

Uit een onlangs gehouden tevredenheidsonderzoek blijkt dat Wmo-cliënten tevreden zijn over de Wmo-hulp, al zijn er ook kritische geluiden, waar we zo goed als mogelijk rekening mee zullen houden. Met namen als het gaat om huishoudelijke hulp vinden clienten dat ze nadat ze een indicatie hebben gekregen lang moeten wachten voordat deze hulp beschikbaar is.

“Met het plan dat wij aan de raad voorstellen kunnen we daar wat aan doen”, aldus wethouder Wmo Dick Polman. “We willen de Wmo-hulp laagdrempelig, preventief en dicht bij inwoners aanbieden, met oog voor hun totale situatie en welzijn. Daarbij is het de uitdaging om het omzien naar elkaar nog meer te bevorderen, de ondersteuning slimmer te organiseren en mensen te helpen om zelfstandig te blijven.”

 

Besluitvorming raad

In de begroting is een eenmalig bedrag beschikbaar van €100.000 om de maatregelen uit het transformatieplan uit te voeren. Dit staat los van de budgetten die sowieso beschikbaar zijn voor de Wmo-voorzieningen. Het voorstel wordt naar verwachting op 28 november 2023 behandeld in de commissievergadering en op 19 december 2023 in de gemeenteraad. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. U bent van harte welkom. Kijk op onze website voor meer informatie.

 

 

[1] Volgens het voorspelmodel van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt de vraag naar Wmo-ondersteuning in Stichtse Vecht de komende drie jaar met bijna 15% toe. Voor de huishoudelijke ondersteuning is de verwachte groei 25%.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Marga Buiter, tel. (0346) 25 42 67. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.