Direct naar de content

Zonnevelden in Stichtse Vecht

De raad heeft op 29 september 2020 onze lokale energieopgave vastgesteld. Dit betekent dat we in 2030 ten minste 0,1 Terawattuur op het grondgebied van Stichtse Vecht willen opwekken. Dit is ongeveer 100 hectare ofwel 0,085% van het totale grondoppervlakte van onze gemeente. Omdat we in Stichtse Vecht geen grote windmolens willen, blijft zonne-energie over.

Wethouder Klomps: “Op het grondgebied van Stichtse Vecht komen heel veel belangen samen. Denk aan de wensen van individuele inwoners, natuur en landschap, cultuurhistorie, het agrarische karakter, de versterking van de lokale economie en woningbouw. Maar ook de bereikbaarheid van de gemeente, de vele woningen die nodig zijn en de klimaatdoelen zijn hier onderdeel van.”

In het beleidskader zonnevelden beschrijven we waar zonnevelden goed in te passen zijn en met welke belangen we rekening houden. De kaart geeft in kleuren antwoord op de vraag: als ik een aanvraag voor een zonneveld wil indienen, waar kan dat en hoeveel kans maak ik dan? De kleuren zeggen niets over het feit of er een zonneveld gaat komen. Ze zeggen iets over de kansen voor een initiatiefnemer.

Pas als een aanvraag door een initiatiefnemer wordt ingediend, kijken we of de plaatsing daadwerkelijk mogelijk is. Er volgt dan de wettelijke procedure en is bezwaar en beroep mogelijk. Maar we toetsen ook de communicatie met de omgeving. Of de mate waarin financiële participatie door inwoners mogelijk is.

De raad gaat over het beleidskader nog in gesprek met elkaar. Na vaststelling wordt het uitvoeringskader opgesteld, daarna is het mogelijk om aanvragen in behandeling te nemen.

Uitleg kleuren

  • Groen: de gemeente denkt in principe mee of het plan met een goede inpassing in de omgeving mogelijk is. Aanvragen voor zonnevelden worden altijd apart getoetst. Het dus niet zo dat een aanvraag voor een zonneveld op een groene locatie per definitie wordt toegewezen. Sommige kavels zijn ongeschikt, ook in een groen gebied.
  • Oranje: de gemeente denkt kritisch mee met het plan want de inpassing in de omgeving vergt extra aandacht. Soms is er alleen ruimte voor kleinschalige zonnevelden, uit het zicht, langs de randen van het gebied of is er een bijzondere vorm van inpassing nodig. Een deel van de kavels is geheel ongeschikt.
  • Lichtrood: de gemeente acht de kans van slagen laag. Maar een vergunningaanvraag kan ook in een rood gebied succesvol zijn als de initiatiefnemer goede oplossingen aandraagt voor de (vaak grote) bezwaren in dat gebied.
  • Donkerrood: hier is sprake van Natura2000. De provincie staat hier geen zonnevelden toe. Een aanvraag indienen is niet zinvol.

Het beleid en de kaart zijn te vinden op:

https://www.zonneveldenstichtsevecht.nl