Direct naar de content

College geeft Ontwerp Kerkenvisie Stichtse Vecht vrij voor inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei besloten de Ontwerp Kerkenvisie Stichtse Vecht vrij te geven voor inspraak. De Kerkenvisie laat zien dat Stichtse Vecht een grote hoeveelheid kerken rijk is die geschiedeniswaarde hebben en identiteit geven aan de gemeente. De kerkgebouwen met hun torens zijn tekenend voor het silhouet van de dorpen. Bovendien hebben zij hoge monumentale waarden, zoals historische kerkinterieurs en imponerende glas-in-lood ramen. Stichtse Vecht stelt deze Kerkenvisie op, zodat we in de toekomst ook van deze prachtige kerkgebouwen kunnen blijven genieten.

Complexe opgave

Landelijk zien we een ontwikkeling dat het kerkbezoek terugloopt en het steeds moeilijker is om kerkgebouwen in stand te houden. Dit verdient aandacht en actie. Daarom is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het programma Toekomst Religieus Erfgoed gestart. Via dit programma heeft de gemeente middelen ontvangen om de Kerkenvisie op te stellen. Zij heeft hiervoor een gespecialiseerd adviesbureau opdracht geven.

Ook in Stichtse Vecht zien we dat de eigenaren voor een complexe opgave staan. Uit de gesprekken die we gevoerd hebben blijkt dat het beheer van de gebouwen, de verduurzamingsopgave en de terugloop van het aantal leden en vrijwilligers hen zorgen baart. Echter meerdere kerken zijn ook daadkrachtig bezig. Met grote inzet uit de gemeenschap worden kerken gerenoveerd, zoals de Grote Kerk in Loenen en de Hervormde kerk Tienhoven. Ook zijn er kerkbesturen die heel bewust de samenwerking opzoeken. Dit is niet altijd makkelijk gelet op het verschil in religieuze achtergronden, maar levert wel nieuwe toekomstperspectieven op.

De Kerkenvisie

De Kerkenvisie is een strategisch visie voor het totale kerkenbestand van de gemeente. Alle kerken hebben een zogenaamd ‘kerkenpaspoort’ gekregen, er is een kerkentijdlijn ontwikkeld en er is aandacht voor de kerken in het landschap. De uitgebreide inventarisaties en waarderingen zijn de basis geweest voor de kaders die zijn opgesteld voor toekomstige wijzigingen (transformaties) aan en van kerkgebouwen.

Er zijn ook aanbevelingen opgenomen voor vervolgstappen als het gaat om de bescherming van kerkgebouwen, opname in (aanverwant) beleid en het opstellen van nadere uitwerkingen. Denk hierbij aan de verduurzamingsopgave en het opstellen van een zogenaamde kerkbiotoop (ensemblewaarden) rond de kerkgebouwen. Ook de versterking van de onderlinge samenwerking verdient een vervolg.

De gemeente bedankt de eigenaren en deskundigen die inbreng hebben geleverd in het voortraject. Dit heeft geholpen om tot dit resultaat te komen. Er volgt nog een bijeenkomst met de eigenaren. Reacties die worden opgehaald zullen worden meegenomen in het definitieve stuk, dat in het najaar van 2023 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.

Inspraaktermijn

Inwoners kunnen suggesties en vragen tot 22 juni indienen via info@stichtsevecht.nl en telnr 14 0346.

Belangstellenden kunnen de Ontwerp Kerkenvisie Stichtse Vecht ook inzien op het gemeentekantoor, Endelhovenlaan1 te Maarssen. Hiervoor  moet met wel een afspraak maken via info@stichtsevecht.nl of 14 0346.

 

Afbeeldingen

  • Grote Kerk in Loenen
  • Bijeenkomst met eigenaren in Tienhoven.
  • Vogelvlucht Loenen
    DCIM101MEDIA

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.