Direct naar de content

Compensatieregeling eigen risico vastgesteld

Het college van B&W heeft op 24 maart 2020 de “Compensatieregeling wettelijk verplicht eigen risico” vastgesteld. Met het vaststellen van deze compensatieregeling geeft het college invulling aan haar ambitie om inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten tegemoet te komen in het wegvallen van het wettelijk verplicht eigen risico. De regeling treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking.

De compensatieregeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot Duurzaamheid / energieneutraal,% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm die meer dan €300,- aan wettelijk verplicht eigen risico hebben betaald in het lopende kalenderjaar. De hoogte van de compensatie bedraagt €150,- per kalenderjaar.

Maarten van Dijk, wethouder Werk en Inkomen: ”Voor onze inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten is het een hard gelag dat het eigen risico niet meer vergoed wordt bij de collectieve ziektekostenregeling die we hebben. Daarom is het fijn dat we een compensatie kunnen bieden voor deze mensen van €150,- per persoon per kalenderjaar. Hiermee geven we ook uitvoering aan een wens van de voltallige gemeenteraad. De regeling treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking”.

Aanvraag compensatieregeling
Inwoners die aanspraak op de compensatieregeling maken, kunnen vanaf het moment dat ze de €300,- aan zorgkosten hebben gemaakt, de tegemoetkoming aanvragen vanaf begin volgende week via de website van de gemeente (www.stichtsevecht.nl) of de gemeente bellen (T: 14 0346) voor het aanvraagformulier.

Overgang Menzis naar DSW
De overgang van de collectieve zorgverzekering voor minima van Menzis naar DSW is goed verlopen. Op peildatum 31 januari jl. lag het aantal deelnemers op 1947, inclusief kinderen. Er was rekening gehouden met een hoger deelnemersaantal, waardoor er meer financiële ruimte is voor de compensatieregeling. Deze extra ruimte is volledig benut om inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten tegemoet te komen.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk, tel. (0346) 25 42 44. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl