Direct naar de content

Criminaliteitscijfers Stichtse Vecht stijgen licht, nieuwe vormen van criminaliteit vragen aandacht

De criminaliteitscijfers zijn in 2019 in Stichtse Vecht licht gestegen. Dit zit niet alleen in de meest bekende vormen van criminaliteit, maar juist in nieuwe verschijningsvormen als cybercrime en overlast door verwarde personen. Dat blijkt uit de politiecijfers die burgemeester Ap Reinders vanavond op een door de gemeente georganiseerde Veiligheidsavond naar buiten bracht.

Volgens Reinders laten de cijfers, ondanks een lichte stijging op het totaal, zien dat de door Stichtse Vecht gevolgde aanpak van veiligheid werkt. Reinders: “Samen met partners als Politie, Brandweer, woningcorporaties, jongerenwerk, zorgpartners, ondernemers en inwoners werken wij aan een veilig Stichtse Vecht. De cijfers van bekende criminaliteitsvormen als fietsendiefstallen, vernielingen en autokraken zijn in 2019 gedaald. Dat betekent niet dat wij achterover kunnen gaan leunen. Wij willen het huidige veiligheidsniveau behouden en daar waar mogelijk verder verbeteren. Je veilig voelen in eigen huis en buurt is immers heel belangrijk.”

Samenwerking
Voor een veilige woon- en leefomgeving is samenwerking met inwoners erg belangrijk volgens burgemeester Reinders: “Gelukkig zijn er al heel veel inwoners die zich inzetten voor een veilige leefomgeving. Zij werken mee aan een veilig Stichtse Vecht door lid te zijn van Burgernet, WhatsAppgroepen en buurtsignaleringsteams.”

Criminaliteitscijfers
De totale criminaliteit is in 2019 licht gestegen ten opzichte van 2018. Het aantal bedrijfsinbraken nam toe van 36 in 2018 naar 42 in 2019. De bedrijfsinbraken worden voornamelijk gepleegd op bedrijventerreinen gelegen aan de snelwegen, waar de daders snel weg zijn.

Ondanks alle inspanningen is het aantal woninginbraken toegenomen van 141 in 2018 naar 150 in 2019. Deze stijging komt voor een groot deel voort uit een serie inbraken in Loenen aan de Vecht. Hierop hebben gemeente en politie ingezet met preventieacties als flyeren en tekstkarren en zijn de zogenoemde ‘100 procent controles’ uitgevoerd, waarbij in- en uitgaand verkeer is gecontroleerd.

Een andere stijger in het jaaroverzicht is het aantal meldingen van jongerenoverlast. Die stegen van 260 in 2018 naar 291 in 2019. Deze meldingen zijn vooral toegenomen door de overlast die jongeren veroorzaakten in Breukelen Noord.

Dalers in de cijfers zijn autokraken. Die gingen van 296 in 2018 naar 276 in 2019. Het aantal geregistreerde fietsendiefstallen bedroeg vorig jaar 168. In 2018 werden 175 fietsendiefstallen geregistreerd. Volgens Reinders hebben de preventiecampagnes en het flyeren op plekken waar autokraken en fietsendiefstal plaatsvonden voor het gewenste effect gezorgd. Andere dalers zijn het aantal vernielingen dat  afnam van 261 in 2018 naar 224 vorig jaar. Ook het aantal winkeldiefstallen daalde. Waren dat er 2018 nog 58. Vorig jaar liep dat terug naar 49.

Bij de geweldsdelicten laat straatroof een stijging zien van 4 in 2018 naar 8 in 2019; een ontwikkeling die volgens burgemeester Reinders past in wat in het hele land gebeurt. Of deze stijging eenmalig is voor 2019, zal de komende jaren blijken. “Positief is het om te zien dat het aantal gevallen van bedreiging en mishandeling al een aantal jaren blijft dalen in Stichtse Vecht.” aldus Reinders.

Nieuwe vormen van criminaliteit
Nieuw in de criminaliteitscijfers zijn cybercrime en meldingen van personen met verward gedrag. Volgens burgemeester Reinders zijn dit criminaliteitscijfers die in heel Nederland steeds meer aandacht vragen. Het blijkt bijvoorbeeld dat Marktplaatsfraude de laatste jaren snel om zich heen grijpt. In 2018 waren er 136 meldingen, vorig jaar waren dat er 190.

Een ander voorbeeld van nieuwe criminaliteit is de overlast die personen met verward gedrag veroorzaken. Het aantal overlastregistraties waarbij mensen met verward gedrag zijn betrokken, steeg in 2019. Reinders: “De situatie dat mensen met psychiatrische problemen steeds meer in woonwijken worden gehuisvest en minder in instellingen heeft een duidelijke invloed op de criminaliteitscijfers. Al is dit vooral een vraagstuk van de zorg.”

Vooruitblik
Vooruitblikkend op dit jaar zegt Reinders: “De resultaten van 2019 maken mij duidelijk dat wij ons onverminderd moeten inzetten op een verbetering van de veiligheid in onze gemeente. Daarbij zal 2020 meer specifiek in het teken staan van de ontwikkeling van onze rol in de aanpak van cybercrime en ondermijning.”


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Martin van Bruggen tel. (0346) 25 47 03. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl

Bij dit persbericht is een infographic gevoegd van de criminaliteitscijfers wat u kunt gebruiken. Bij Martin van Bruggen is deze infographic in hogere resolutie op te vragen.