Direct naar de content

Herstellen en onderhouden van wegen

Beheerplan wegen 2021-2025

Het college van B&W wil de wegen in Stichtse Vecht doelmatig en efficient beheren en onderhouden. In 2020 is een globale visuele weginspectie gehouden waaruit geconcludeerd is dat de kwaliteit van de verhardingen in geen van de deelgebieden (kernen, buitengebied en industriegebied) aan het gemeentelijk beleid voldoet. Met het oog hierop vraagt het college de gemeenteraad om in te stemmen met het Beheerplan wegen 2021-2025. Met dit plan kan de meest urgente onderhoudsachterstand de komende twee jaar (2021 en 2022) grotendeels worden weggewerkt.

Wegbeheer is een belangrijk onderdeel van het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Stichtse Vecht. Vanuit de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht voor de wegen. Dit betekent dat de gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk is voor de kwaliteit (de onderhoudstoestand) van de wegen die zij in beheer heeft.

Wethouder Maarten van Dijk: “Het gebruik van de wegen in Stichtse Vecht moet veilig kunnen plaatsvinden. Het ontstaan van schade of oplopen van letsel door gebreken aan de weg willen we tot het uiterste beperken. We zijn ervan geschrokken dat tussen 2016 en 2020 de kwaliteit van de wegen in Stichtse Vecht blijkt te zijn verslechterd. Dat moet weer verbeteren. Met het nu voorliggende beheerplan wegen 2021-2025 hebben we de meest urgente onderhoudsachterstanden in beeld en treffen we de benodigde financiele voorzieningen zodat deze achterstand de komende twee jaar grotendeels weggewerkt kan worden.”

Bermonderhoud met een steviger basis
Een degelijke bermverharding is belangrijk is om asfaltschade te voorkomen. Daarom heeft  de bermverharding een stevigere basis gegeven in dit beheerplan. De bermverharding vormt als het ware de schouder achter de asfaltverharding. Als deze schouder voldoende stabiel is, voorkomt dit randschade aan het asfalt. Als deze schade voorkomen wordt, dan wordt ook het behalen van de theoretische levensduur van de weg en het cyclische onderhoud, waarop de budgettering wordt gebaseerd, meer realistisch en haalbaar. Het huidige bermenonderhoud is niet toereikend. Om een goed beeld te hebben en te bepalen welke oplossingen nu voor welke situatie binnen Stichtse Vecht de beste keuze zijn, wordt er op dit moment verder onderzoek verricht.

Sytematiek beheerplannen
Vanuit het oogpunt van risicobeheersing en toetsing van de realiteit van de raming in de begroting en meerjarenraming, is het noodzakelijk dat de gemeente beschikt over een actueel beheerplan Wegen. Het laatst vastgestelde beheerplan Wegen is onderdeel geweest van de in 2016 vastgestelde nota kapitaalgoederen en moest dan ook geactualiseerd worden.

Het vertrekpunt bij het opstellen van het nieuwe beheerplan Wegen is de in 2016 vastgestelde beleidsnota ‘Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2017’. In deze nota zijn uitgangspunten en ambities opgenomen voor het op orde houden van de openbare ruimte. Verder is het beheerplan gebaseerd op de landelijk toegepaste wegbeheersystematiek van het CROW, het kennisplatform voor infrastructuur verkeer vervoer en openbare ruimte.

Vervolg
Het Beheerplan wegen 2021- 2025 wordt naar verwachting  in de commissie Fysiek Domein en de gemeenteraad van juni behandeld.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.