Direct naar de content

In financieel onzekere tijden presenteert Stichtse Vecht een sluitende begroting voor 2024.

Het college van b en w stelde de kadernota voor de begroting van 2024 vast. Ondanks  financieel onzekere tijden bouwt het college verder aan een stevig fundament voor de gemeente Stichtse Vecht waarbij het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal staat. Een sluitende begroting waarin onder meer de sterk gestegen inflatie, hogere rentekosten en de sterk gestegen kosten voor jeugdzorg zijn verwerkt. Er wordt ingezet op het versnellen van de woningbouw, duurzaamheid en passende hulp en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. Verder worden middelen vrijgemaakt om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit structureel aan te pakken.

Het college schetst met de kadernota een realistisch ambitieniveau gericht op de grootste uitdagingen voor Stichtse Vecht. Hiermee wordt nadrukkelijk gekozen voor realisme en het realiseren van een sluitende begroting voor 2024.

Financiële onzekerheid
De grootste financiële onzekerheid, die ook in deze kadernota wordt benoemd, zijn de zogenaamde ‘ravijnjaren’ 2026 en 2027. Dat is het gevolg van kabinetsplannen die lopen tot en met het jaar 2025  waarbij onvoldoende middelen in de rijksbegroting zijn opgenomen voor gemeenten voor 2026 en latere jaren. Daarnaast heeft het Rijk het voornemen om vanaf 2026 een nieuwe financieringssystematiek voor onze Gemeentefondsuitkering te hanteren. De Gemeentefondsuitkering is de grootste inkomstenbron van gemeenten. Door de aanpassingen in het Gemeentefonds worden veel gemeenten vanaf 2026 geconfronteerd met sterk teruglopende inkomsten. Vanaf 2026 is ook de Gemeentefondsuitkering van Stichtse Vecht aanzienlijk lager. Dit veroorzaakt een tekort in de begroting vanaf 2026. Een sluitende begroting opstellen wordt lastig en tekorten moeten met eigen middelen worden opgevangen. Later dit jaar wordt duidelijk of en hoeveel het Rijk aan extra middelen beschikbaar stelt om deze tekorten aan te pakken.

Beschikbaar geld
Elk voorjaar verschijnt de kadernota. De kadernota wordt gezien als het belangrijkste moment van de gemeentelijke begrotingscyclus. In de nota staan de belangrijkste uitgangspunten, ook wel kaders genoemd, die nodig zijn om in het najaar de begroting te maken. Met het vaststellen van de kadernota 2024 door de gemeenteraad wordt duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is en hoe er wordt omgegaan met financiële onzekerheden en diverse beleidsvoornemens. Financiële onzekerheden en tegenvallers zijn opgevangen door scherp te kijken naar de begroting en door kritisch keuzes te maken, zonder de belangrijkste opgaven aan te tasten. De meeste belastingtarieven voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden met de inflatie verhoogd. Het inflatiepercentage is hoger dan in voorgaande jaren. Met als resultaat een sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025. De in november vast te stellen begroting beschrijft vervolgens welke plannen de gemeente het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten worden verwacht.

De volledige kadernota is te vinden op https://stichtsevecht.begrotingonline.nl/

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Hugo Zelders, tel. 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.