Direct naar de content

Inwoners en ondernemers gesteund met herstelmaatregelen

Tussenrapportage Lokale Herstelagenda

De Lokale Herstelagenda heeft als doel om het herstel van de samenleving te versnellen, na alle negatieve effecten van de coronacrisis. Het college van B&W heeft een tussenrapportage  laten opstellen met de voortgang per maatregel. 

Maarten van Dijk, coördinerend wethouder Lokale Herstelagenda: “Over het algemeen verloopt de uitvoering van de Lokale herstelagenda voorspoedig. We hebben met onze maatregelen de afgelopen periode veel inwoners en ondernemers ondersteund. Om onze inwoners te ondersteunen hebben we onder andere de Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten-regeling verruimd. We hebben in totaal 59 inwoners met de TONK geholpen om inkomensdalingen als gevolg van corona op te vangen en in totaal € 258.000 uitgekeerd. Ook ondersteunen we ondernemers die gebruik maken van de Tozo met schuldhulpverlening, het versterken van ondernemingen of begeleiding naar werk in loondienst”.

Mantelzorgcompliment 2.0
Met het mantelzorgcompliment 2.0 ondersteunt de gemeente zowel mantelzorgers met een tegoedbon, als ook de lokale ondernemers bij wie deze bon gebruikt kan worden. In totaal hebben 530 mantelzorgers ieder 180 euro aan bonnen ontvangen.. Deze bonnen kunnen bij 150 lokale ondernemers worden ingezet.

Projecten dragen bij aan herstel samenleving
Er zijn meer activiteiten voor jongeren georganiseerd om de sociale ontwikkeling te ondersteunen en eenzaamheid tegen te gaan. Denk hierbij aan het project Young Leaders Light, waar circa 100 jongeren aan hebben deelgenomen en aan het project Join us. Join us brengt jongeren die last hebben van eenzaamheid met elkaar in contact. Het programma helpt ze sociaal sterker te worden, zodat ze leren zelf een netwerk op te bouwen en te behouden. Horecaondernemers hebben er baat bij dat de precariobelasting voor terrassen wederom op nul euro is gezet.

Vervolg
De maatregelen uit de Lokale herstelagenda blijven van groot belang om de weg naar herstel met elkaar voort te zetten.  Zeker ook omdat er van rijkswege opnieuw tot een harde lockdown is besloten vanwege de opleving van het coronavirus en de zorgen om de Omikronvariant. De uitvoering van de Lokale herstelagenda loopt in de pas met de uitvoering van het huidige coalitieakkoord. Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is dan aan de nieuwe gemeenteraad om te bepalen of en hoe de inhoud van de Lokale herstelagenda en de opgedane inzichten tijdens de uitvoering ervan, betrokken worden bij het opstellen van een nieuw coalitieakkoord. Het college zal haar eigen inzichten hierover delen met de gemeenteraad in de vorm van een eindevaluatie.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.