Direct naar de content

Lokale herstelagenda voor herstart samenleving

Het college van B&W heeft de lokale herstelagenda vastgesteld. Deze heeft als doel om het herstel van de samenleving, na alle negatieve effecten van de coronacrisis, te versnellen. Met de herstelagenda richt de gemeente zich op het beschermen van de meest kwetsbare groepen, het bijdragen aan het economisch herstel en het behouden van de leefbaarheid.

Wethouder Maarten van Dijk namens het college van B&W: “De tijd is nu aangebroken om onze focus te verleggen van ondersteuning naar herstel om als gemeenschap veerkrachtiger en sterker uit deze coronacrisis te komen. We hebben hiervoor samen met onze inwoners, ondernemers, belangenverenigingen, onze maatschappelijke partners en andere partijen geïnventariseerd wat de belangrijkste aandachtsgebieden en accenten zijn om een breed gedragen koers voor herstel van onze samenleving uit te zetten. Dit doen we in de vorm van maatregelen die zowel op de korte als ook op de lange termijn bijdragen aan dit herstel.”.

Drie pijlers, zes thema’s en een reeks maatregelen
De Lokale herstelagenda Stichtse Vecht sluit aan op de uitgangspunten uit de notitie ‘Sociaal sterker de crisis uit’ van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) en gaat gaat uit van drie pijlers en zes thema’s. De pijlers zijn het beschermen van de meest kwetsbare groepen, het bijdragen aan het economisch herstel en het behouden van de leefbaarheid. De thema’s zijn 1) onderwijs en jongeren; 2) werk en inkomen; 3) gezondheid en welzijn; 4) lokale economie; 5) sociale initiatieven en verenigingsleven en 6) gemeentelijk handelen. Onder deze thema’s zijn een reeks maatregelen te vinden die al gestart zijn of nog gaan starten of geïntensiveerd worden. Dat gaat bijvoorbeeld om het verruimen van de bestaande TONK-regeling. Zo kunnen inwoners waarvan het inkomen aanzienlijk is gedaald als gevolg van de coronacrisis, op korte termijn extra ondersteuning krijgen.

Ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
Naast de inbreng van inwoners en ondernemers zelf, heeft een brede vertegenwoordiging vanuit de samenleving (waaronder belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties) meegedacht over de thematiek in de Lokale herstelagenda en de interventies die nodig zijn om het herstel van de samenleving te versnellen. Deze partijen vertegenwoordigen verschillende (kwetsbare) groepen inwoners in onze gemeente.

Herstelagenda is dynamisch document
Om goed op de veranderende omgeving in te kunnen spelen, actualiseert de gemeente de Lokale herstelagenda wanneer de omgeving daarom vraagt. De gemeente blijft continu in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners om te inventariseren wat nodig is om samen te werken aan het herstel. De gemeente werkt zo met een actueel beeld, met actuele maatregelen aan actuele vraagstukken. Wethouder Van Dijk: “Door zowel bestaand beleid als ambtelijke capaciteit scherp te richten, dragen we maximaal bij en zetten we in op wat nodig is én wat het grootste effect heeft op het herstel van de samenleving”.

Afbeeldingen

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Nathalie van Dijk tel. (0346) 25 42 44, 06 – 580 76 270 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.