Direct naar de content

Ook Stichtse Vecht gedwongen tot ingrijpende keuzes voor Programmabegroting 2020

Het college van B&W heeft deze week de Programmabegroting 2020 aan de raad gestuurd. Net als in vele andere gemeenten laat de Programmabegroting van Stichtse Vecht een negatief begrotingssaldo zien van bijna € 600.000. Het college concludeert dan ook dat het bijstellen van haar ambities niet meer afdoende is. De Programmabegroting bevat daarom ingrijpende maatregelen die tot een stabiel financieel beeld moeten leiden. Het is nu aan de raad om hierover in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen.

Bezuinigingen

Wethouder Jeroen-Willem Klomps (financiën): “De begroting 2020 laat een somber financieel beeld zien. Dit voorjaar hebben we in de kadernota 2020 al voor ruim 3 miljoen euro aan ombuigingen moeten doen. De huidige financiële situatie voor deze begroting laat een nog groter tekort zien. Het tekort komt in hoofdzaak door de blijvende stijging van de zorgkosten in het sociaal domein, en tegelijkertijd de steeds dalende bijdragen van de Rijksoverheid. Dat maakt dat wij wederom een bezuiniging moeten voorstellen. Wij hebben opnieuw keuzes gemaakt en focus aangebracht. Hierbij hebben wij de behoefte van onze inwoners vooropgesteld. Verdere bezuinigingen binnen het sociaal domein vinden wij daarom ongewenst en onverantwoord, evenals bezuinigingen in de leefomgeving.”

Ingrijpende maatregelen

Het college stelt in de begroting 2020 voor om haar ambities op het gebied van onder andere duurzaamheid te temporiseren. In 2020 komt de focus vooral te liggen op het creëren van draagvlak en het realiseren van de wettelijke verplichting. De verwachting is dat daardoor in 2021 een zorgvuldige en betere start kan worden gemaakt met de uitvoering van de routekaart.

Het zijn voor het college onvermijdbare en noodzakelijke keuzes gezien de voorlopige cijfers uit de septembercirculaire. Die hebben ertoe hebben geleid dat de gesprekken over de volgende bezuinigingsronde al zijn gestart.

Landelijk probleem

De tekorten en als gevolg daarvan gedwongen bezuinigingen komen niet alleen in Stichtse Vecht voor. Net als andere gemeenten, heeft Stichtse Vecht de afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden van het Rijk gekregen en als gevolg van de lagere uitgaven door het Rijk, minder geld voor de uitvoering van haar taken gekregen.

Besluitvormingsproces

De programmabegroting wordt behandeld in de commissievergadering van 29 oktober 2019 en op 12 november 2019 ter vaststelling voorgelegd aan de Raad. De effecten van de septembercirculaire 2019 zijn nog niet verwerkt in de Programmabegroting. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. U bent van harte welkom.


Noot voor de redactie:

ocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tara Wierda, tel. 06 12 25 58 25. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl