Direct naar de content

Rapportage bevestigt te lage Rijksbijdrage jeugdmiddelen Stichtse Vecht

Het college van b en w stuurde deze week de Bestuursrapportage 2021 naar de raad. De rapportage bevestigt het lastige financieel beeld. Al jaren schiet de financiële bijdrage vanuit het Rijk tekort. Tegelijkertijd nemen de kosten toe, voornamelijk op het gebied van de Jeugdzorg. De Bestuursrapportage 2021 inventariseert de financiële afwijkingen die leiden tot een nadelig saldo van € 4.461.680. Hiervan is € 3.359.093 het gevolg van niet Covid-19 gerelateerde nadelen en € 1.102.587 het gevolg van Covid-19 gerelateerde nadelen.

Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt voorbij. De samenleving is de achterliggende maanden stapsgewijs weer open gegaan en het vaccinatieprogramma helpt de samenleving om weerbaar te zijn tegen (nieuwe varianten van) het coronavirus.

Wethouder Financiën Jeroen Willem Klomps: “Als college voorzagen we de tekorten op de Jeugdzorg en namen tijdig maatregelen, door deze kosten meerjarig in de Kadernota 2022 op te nemen. De tegenvaller uit deze Bestuursrapportage kunnen we eenmalig opvangen. Natuurlijk geldt dat extra middelen vanuit het Rijk nodig blijven”.

Kostenstijging jeugdzorg
De gemeentelijke financiën staan onder druk door met name de tekorten op de Jeugdzorg. De gemeente ontvangt extra middelen voor de Jeugdzorg voor een bedrag van € 1.200.000. Ondanks deze extra bijdrage verwachten wij op de Jeugdzorg nog een overschrijding van ongeveer € 3.800.000. Dit tekort was al voorzien en in de Kadernota 2022 meerjarig opgelost. De demissionaire Staatssecretaris van Volksgezond, Welzijn en Sport kondigde aan gemeenten in ieder geval voor 2022 incidenteel te compenseren. Voor de jaren hierna is het aan de nieuw te vormen regeringscoalitie. Het te compenseren bedrag voor Stichtse Vecht in 2022 bedraagt
€ 3.586.022 en wordt betrokken wij bij het opstellen van de Programmabegroting 2022.

Bijsturingsinstrument
De Bestuursrapportage is onderdeel van de zogenoemde planning- en control cyclus. De rapportage is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2021. Net als vorig jaar zijn de (financiële) gevolgen van Covid-19 per apart programma en taakveld in beeld gebracht.

Besluitvormingsproces
De Bestuursrapportage wordt behandeld in de vergadering van de commissie Bestuur en Financiën. Daarna komt deze op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Beide bijeenkomsten zijn voor iedereen te volgen. De data, het tijdstip en de agenda zijn te vinden op de website https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht bel dan met Hugo Zelders, tel. 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl.