Direct naar de content

Scherpe daling van meldingen over personen met onbegrepen gedrag

In 2023 is de totale geregistreerde criminaliteit met 5 procent licht gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2022. Deze stijging is hoger dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio waar een stijging van 3 procent te zien is. Dit blijkt uit de Veiligheidseffectrapportage 2023 (VER) waarin wordt teruggeblikt op de uitvoering en bereikte resultaten van het veiligheidsbeleid in Stichtse Vecht.

De overlastmeldingen over personen met onbegrepen gedrag is met 30 procent gedaald. Het aantal misdrijven met grote impact, zoals woninginbraken en geweldsdelicten, is ook gedaald met ruim 11 procent van 352 naar 311. Het aantal fietsendiefstallen is in Stichtse Vecht echter toegenomen met ruim 40 procent. Overige vormen van criminaliteit, zoals fraude, wapen- en drugshandel en cybercrime, zijn licht gestegen met 3,8 procent van 395 naar 410 misdrijven.

Veiligheidsgevoel

Bewoners beoordelen veiligheid in hun buurt met een 7,6. Ter vergelijking: landelijk wordt de veiligheid in de buurt met een 7,5 gewaardeerd. Daarnaast voelt 1,7% van de inwoners van Stichtse Vecht zich vaak onveilig, dat is lager dan het landelijk gemiddelde van 2,1%. Onze inwoners voelen zich in hun eigen buurt minder vaak onveilig (0,9%) dan dat andere Nederlanders zich in hun eigen buurt voelen (2,2%).

Aanpak

De komende periode blijven wij ons samen met onze inwoners, ondernemers en veiligheidspartners (onder meer politie, Openbaar Ministerie, brandweer en jongerenwerk) inzetten voor de veiligheid in onze gemeente. In het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 staat beschreven hoe wij verder werken aan een veilig Stichtse Vecht.

De veiligheidsaanpak speelt in op uitkomsten van de VER. Daar waar de cijfers opvallend stijgen sturen wij direct bij met concrete acties, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van fietsendiefstal door het plaatsen van extra fietsenrekken bij stations waardoor fietsen vaker met kettingslot op slot gezet kunnen worden. Ook informeren we bijvoorbeeld inwoners met matrixborden als er meer inbraakmeldingen in hun buurt zijn. In combinatie met extra surveillances van politie lukt het dan om samen met inwoners het aantal inbraken terug te dringen.

De uitkomsten van de VER, het gebruik van enquêtes en het opstellen van specifieke uitvoeringsplannen voor onderwerpen in het veiligheidsdomein maken dat we nog beter kunnen sturen op resultaten.

Burgemeester Ap Reinders: “Het is goed te zien dat over de brede linie de inspanningen op het terrein van veiligheid ook in 2023 hun vruchten weer hebben afgeworpen. De procentuele verschuivingen hoeven niet tot bijstelling van het beleid te leiden maar vragen voor bijvoorbeeld winkel- en fietsendiefstal wel om actie met een gerichte aanpak.”

De VER wordt elk jaar gepubliceerd en omvat over het jaar 2023 ook de resultaten van de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Judith Wildbret via 06 58 07 61 95 en persvragen@stichtsevecht.nl.