Direct naar de content

Sluitende kadernota Stichtse Vecht vraagt greep uit financiële reserves

Het college van b en w stuurde deze week de Kadernota 2022 naar de raad. Net als in vele andere gemeenten laat de kadernota een lastig financieel beeld zien. Al jaren schiet de financiële bijdrage vanuit het Rijk tekort. Tegelijkertijd blijven de kosten toenemen, voornamelijk op het gebied van de Jeugdzorg. De kadernota bevat daarom noodzakelijke keuzes van het college die tot een stabiel financieel beeld leiden. Inwoners, ondernemers en het voorzieningenniveau in Stichtse Vecht zijn hierbij zoveel mogelijk ontzien. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen.

Elk jaar stelt de gemeente een kadernota op. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om aan het einde van het jaar een begroting te maken. De begroting is een beschrijving van de plannen die het college het komende jaar (2022) heeft, wat die kosten en welke inkomsten verwacht worden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) is het gebruikelijk om geen ingrijpende beleidskeuzes te maken.

Wethouder Financiën Jeroen Willem Klomps: “We zochten als college naar waar nog vet op de botten zit. Het uitgangspunt hierbij was om inwoners en ondernemers niet of zo min mogelijk te raken. Als je geld tekort komt, moet je minder uitgeven en niet meer ophalen. Het resultaat is een sluitend meerjarenperspectief.” Tegelijkertijd waarschuwt de wethouder voor onzekerheden in de toekomst: “We blijven sterk afhankelijk van de middelen vanuit het Rijk. Een eventuele tegenvaller heeft vanaf nu direct invloed op de uitvoerbaarheid van onze ambities”.

Inzet Sociaal domein
Al jaren schiet de financiële bijdrage vanuit het Rijk tekort. Tegelijkertijd blijven de kosten toenemen, voornamelijk op het gebied van de Jeugdzorg. Desondanks kiest het college ervoor om hier veel eigen geld op in te zetten, zeker nu de coronamaatregelen alle inwoners hard raken. Het college investeert in het welzijn van inwoners door ruim € 3.000.000,00 aan het Jeugd en Wmo-budget toe te voegen, om zo de kostenstijgingen op te vangen. Daarnaast wordt € 460.000 ingezet om de door de gemeenteraad opgelegde korting op de Vitale Coalitie grotendeels ongedaan te maken. Op deze manier blijft aan de voorkant voldoende ingezet worden op het voorkomen van zwaardere problematiek.

Ondersteuning herstel
Dit jaar is de kadernota anders dan anders. Allereerst door de gevolgen van het coronavirus dat het nodige heeft gevraagd van inwoners, ondernemers en andere organisaties. Het college voorziet een lange weg naar herstel voor de samenleving. Door de maatregelen tegen verspreiding van het virus zijn diverse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in problemen gekomen. Burgemeesters en wethouders zien het als primaire taak om deze groepen waar mogelijk te ondersteunen met de middelen die de gemeente tot beschikking heeft. Daarbij hoort ook het continueren van de dienstverlening en het blijven uitvoeren van onze wettelijke taken als overheid.

Besluitvormingsproces
De Kadernota 2021 wordt behandeld in de commissievergadering van dinsdag 29 juni 2021 en op dinsdag 13 juli 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. Inwoners en ondernemers zijn van harte welkom.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hugo Zelders tel. (0346) 25 43 09, 06 – 58 07 61 00 of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl