Direct naar de content

Voorbereiding maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Vanaf 2022 is de gemeente mede verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Mensen die hiervan gebruik maken, werden tot nu toe meestal opgevangen in een instelling, vaak in de stad. Dat gaat veranderen. Vanaf 2022 krijgen zij zoveel mogelijk een eigen woonplek en intensieve ondersteuning in de eigen gemeente, in de wijk. De gemeente Stichtse Vecht bereidt zich daarop voor.

“Wij vinden dat iedereen een plekje verdient in de samenleving. Oók als je het tijdelijk niet zelfstandig redt door je psychische problemen of omdat je dakloos bent.” Dat zegt wethouder Sociaal Domein Hetty Veneklaas namens het college van B&W.

 

Uitvoeringsprogramma

Op 2 juni 2020 heeft college van B&W het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) vastgesteld. Daarin staat hoe de gemeente zich voorbereidt op de opvang in de wijk van daklozen en mensen die niet zelfstandig kunnen wonen zonder intensieve ondersteuning.

 

Om wie gaat het?

Het gaat bij MOBW over mensen met problemen zoals een psychische aandoening, verslaving of schulden. Ook kan het zijn dat iemand geen of onregelmatig werk heeft of een licht verstandelijke beperking. Soms is iemand in aanraking geweest met justitie of is er iets naars gebeurd in iemands leven waar hij of zij veel last van heeft, bijvoorbeeld een (vecht)scheiding of een faillissement. Vaak is er een combinatie van problemen.

 

Nodig voor opvang

Wethouder Veneklaas: “We willen deze mensen helpen. Dat is onze verantwoordelijkheid per 2022. Zij zijn onze inwoners en horen erbij. Maar voor goede opvang is er wel wat nodig. Je kunt niet zo maar iemand die intensieve begeleiding nodig heeft ergens in een huis zetten. Willen we deze nieuwe taak serieus nemen dan moeten we niet alleen huisvesting regelen, maar ook de kwetsbare mensen goed begeleiden en de buurtbewoners tijdig betrekken en informeren. Zo zorgen we dat mensen, ondanks de problemen die ze hebben, zoveel mogelijk kunnen wonen op hun eigen plek, tot rust komen en herstellen.”

 

Thuis in de eigen gemeente

Voor opvang in de wijk is van alles nodig. Denk bijvoorbeeld aan voldoende woonruimte voor deze doelgroep. Voor mensen alleen, maar ook samen met andere mensen in een complex voor gemengd wonen. Ook moet de gemeente ervoor zorgen dat er goede behandeling en ondersteuning is voor deze inwoners, door beroepskrachten en vrijwilligers. Als er schulden zijn is hierbij ook hulp nodig, net als bij het deelnemen aan activiteiten en het vinden van een (vrijwilligers)baan. Als mensen zich kunnen ontwikkelen, is het mogelijk dat zij sneller herstellen.

Het liefst willen we voorkomen dat mensen in MOBW terecht komen. Het helpt als veel organisaties en inwoners problemen kunnen melden, zodat deze snel opgepakt worden en als partijen goed samenwerken.

 

In de buurt

Kwetsbare mensen en sterke inwoners moeten prettig naast elkaar kunnen leven. Het is niet de bedoeling dat teveel mensen met grote problemen bij elkaar komen te wonen. De gemeente betrekt en informeert de bewoners van een buurt wanneer in hun buurt een woonplek voor beschermd wonen komt. We hopen ook dat er mooie initiatieven ontstaan waarbij mensen elkaar helpen, familie, vrienden, mensen in de buurt, maar ook heel veel vrijwilligers. Dat helpt kwetsbare mensen om zich thuis te voelen en hun weg naar herstel te vinden. En zo kan de aanwezigheid van bewoners uit de doelgroep MOBW ook een positief effect hebben op de buurt.

 

Samen

De Adviesraad Sociaal Domein en een aantal maatschappelijke partners hebben meegedacht over wat er nodig is voor de opvang in de wijk. De Adviesraad vraagt aandacht voor een goede en tijdige communicatie met inwoners en organisaties en een evenwichtige verdeling van kwetsbare mensen over de wijken.

Stichtse Vecht werkt voor de opvang van kwetsbare mensen ook samen met de U16-gemeenten en gemeenten uit de regio Utrecht West.

 

Gemeenteraad

Op 23 juni staat het Uitvoeringsprogramma MOBW op de agenda van de Informatieve Commissie. U bent van harte welkom om te luisteren naar deze commissievergadering.