Direct naar de content

Wethouder Linda van Dort ondertekent Woondeal Regio Utrecht

Het Rijk, de provincie Utrecht en Stichtse Vecht als een van de 16 gemeenten in de regio Utrecht gaan langjarig samenwerken om de woningbouwproductie te versnellen, de betaalbaarheid te vergroten en excessen aan te pakken. Dat staat in de Woondeal Regio Utrecht die vandaag door minister Ollongren (BZK), de provincie Utrecht en ons als een van de 16 gemeenten in de regio is ondertekend. Het is de vierde woondeal die zij sluit. Voor pilots en het opstarten van het samenwerkingsverband trekt de minister 2 miljoen euro uit. Eerder zijn woondeals gesloten met de gemeente Groningen, de regio Eindhoven en de Zuidelijke Randstad. 

Regio Utrecht onder grote druk

De regio Utrecht is één van de regio’s met de grootste druk op de woningmarkt. De regio groeit ook snel en kiest ervoor om dat te blijven doen. Met als uitgangspunt ‘gezond stedelijk leven’ gaat het om een grote en complexe opgave waarbij wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid hand in hand gaan. In de periode tot 2025 is er voor de geplande 67.0000 woningen genoeg plancapaciteit (bouwgrond) beschikbaar, maar voor de periode tot 2040 zullen er nog voor 37.000 tot 54.000 woningen locaties gevonden moeten worden.

De woondeal bevat een overzicht van locaties waar de overheden zich gezamenlijk inzetten om de bouw te versnellen. Opgeteld hebben deze versnellingslocaties een capaciteit van 31.000 woningen. Dat is ongeveer 30 procent van de regionale behoefte tot 2040. Bij de versnelling kan de Crisis- en Herstelwet soelaas bieden. Projecten onder deze wet kennen kortere procedures. Ook mag er tijdelijk van bepaalde regels worden afgeweken. Dat levert tijdwinst op. Verder onderzoeken Rijk en regio of een bijdrage uit de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie projecten op lastige locaties kan losmaken. 

Bisonspoor en Planetenbaan aandachtspunten van onze gemeente

Linda van Dort:''Zoals bekend moeten inwoners lang wachten voordat er woningen in de lagere prijsklasse beschikbaar zijn. Om de wachtlijsten tegen te gaan is het nodig om woningen te bouwen. Daar gaat het onder andere over in deze woondeal. Het gaat om het versnellen van de bestaande bouwplannen en het wegnemen van belemmeringen. Voor onze gemeente zijn 2 projecten die specifieke aandacht hebben in de woondeal. Dat zijn de locaties Bisonspoor en Planetenbaan in Maarssenbroek. Vanwege hun specifieke kenmerken kan bij de ontwikkeling ervan aanspraak gemaakt worden op kennis en expertise van het Rijk, zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden.''

Maatregelen van woningdeal

Vanuit het Rijk en de provincie is respectievelijk het Expertteam Woningbouw en het Versnellingsteam beschikbaar voor hulp en advies. Een aantal voorbeelden van versnellingslocaties zijn de Merwedekanaalzone in Utrecht, Middelland in Woerden en Rijnhuizen in Nieuwegein. Voor de locatie Middelland in Woerden stelt de minister 500.000 euro beschikbaar, om de gebiedsontwikkeling te versnellen en de kennis die ze opdoen met een zogenaamd gebiedsfonds breder te laten delen. Op deze wijze levert deze woondeal ook meerwaarde op voor andere gebiedsontwikkelingen in Nederland. 

De gespannen woningmarkt brengt onder andere excessieve huurprijzen, meer malafide verhuurders en een gebrek aan doorstroming met zich mee. Om excessieve huurstijgingen aan banden te leggen, werkt de minister een zogeheten noodknop uit. Ook komt de minister met wetswijzigingen waarmee gemeenten makkelijker grip krijgen op allerlei vormen van tijdelijke verhuur zoals vakantieverhuur, short stay en AirBnB. De bestuurlijke boetes die gemeenten bij overtreding van de regels en woonfraude kunnen opleggen gaan flink omhoog. De gemeente Utrecht organiseert in samenwerking met de omliggende gemeenten een pilot gericht op de aanpak van de malafide verhuurder. De minister stelt 500.000 euro beschikbaar om de handhaving te verstevigen.

Wijkvernieuwing

In de woondeal staan verder afspraken over wijkvernieuwing. Vooral in wijken met veel sociale woningbouw uit de jaren 60 wonen mensen in een kwetsbare positie. De minister ondersteunt de aanpak met expertise. Ook biedt een recente wetswijziging corporaties meer mogelijkheden om in het middensegment te bouwen. Dit stimuleert een meer gemengd aanbod aan woningen. Speciale aandacht is er voor het investeringsvermogen van woningcorporaties. Die wordt dit najaar uitgebreid in beeld gebracht. Zo nodig neemt de minister maatregelen om de investeringscapaciteit in de regio te vergroten.


Noot voor de redactie:

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Bianca Lambriex, tel. (0346) 25 42 20. Of mail naar persvragen@stichtsevecht.nl